Marina

MARINA

Havnereglement Killingen

1.  TILDELING AV PLASS

1.1  Plass for båt i sommer- og/eller vinterhavn tildeles av KNS’ administrasjon etter søknad. 

1.2  Tildeling av havneplass forutsetter medlemskap i foreningen. Dette gjelder også oppføring på venteliste.

1.3  Plasser på venteliste sorteres etter medlemsansiennitet.  Etter tidligere utmelding og senere ny innmelding regnes medlemsansienniteten fra siste innmeldingsdato.

1.4  KNS tildeler havneplass for én sommer- eller vintersesong av gangen. 

Veiledende periode for sommerhavn er 1.mai til 15.oktober og for vinterhavn 1.november til 15.april. KNS kan ved behov og forhåndsvarsel angi andre datoer. 

1.5 Et medlem kan i etter søknad til KNS sin administrasjon tildeles mer enn en havneplass.  Som ansiennitetsvurdering skal i slikt tilfelle benyttes søknadsdato.  For tildeling av plass må man være fylt 18 år.

1.6  KNS kan flytte båter internt i anlegget fra en sesong til en annen for optimal plassutnyttelse. Dersom båteier anvises ny plass i anlegget uten økning i breddemeter, gjøres dette uten å måtte tegne ny leieavtale. All annen endring i breddemeter behandles og faktureres som innløsing av gammel plass og tegning av ny avtale for den nye plassen. Ved reduksjon i breddemeter kan medlemmet velge å betrakte byttet som innløsing og nytegning eller en utvidelse av rest kontrakttid. 

1.7  Tildelt plass kan ikke selges, fremleies eller lånes bort til 3. part. Leieforholdet er personlig. Båteier som selger sin båt i sesongen, kan ikke overdra plassen til kjøper. KNS forsøker så langt som mulig å tilby kjøper en plass dersom vedkommende medlemsansiennitet tillater det.

1.8  Havneleien forfaller til betaling 10 dager etter fakturadato. Båtplass kan ikke tas i bruk før avgift er betalt. Hvis betaling ikke finner sted innen angitt frist, vil båtplass bli stilt til disposisjon for annen søker.

1.9  Ved båteiers død kan plass overføres arvinger etter søknad til KNS. Overføring krever skriftlig samtykke fra evt. andre arvinger. 

1.10  Et medlem kan søke KNS sin administrasjon om retten til å overføre båtplass og rest forskuddsleie til barn. Barnets ansiennitet regnes i ettertid fra innmeldingsdato. 

2.  FORSKUDDSLEIE

2.1  Alle som tildeles fast plass i sommerhavn plikter å betale en forskuddsleie. Unntaksvis kan båteiere tildeles midlertidig plass der andre har betalt forskudd, eller foreningen disponerer en plass som ikke er leid ut (sesongleie).

2.2  I tillegg til forskuddsleie påløper en sesongleie.

2.3  Forskuddsleiens  størrelse fastsettes av KNS. Dersom foreningen oppgraderer bryggeanlegg eller andre fasiliteter, kan forskudd og/eller leie reguleres for å finansiere dette.

2.4  Forskuddsleien  nedskrives/inntektsføres over en periode på 15 år, i like store årlige andeler. Den årlige avskrivningen finner sted pr. 1.april hvert år.

2.5  Leieforhold for sommerplasser med betalt forskuddsleie  løper i 15 år eller  inntil skriftlig oppsigelse fra leietager. Ved oppsigelse etter 31.januar hefter båteier for leie og nedskrivning av forskuddsleie dersom KNS ikke får videresolgt plassen før 1. mai samme år. Ved oppsigelse i løpet av sommersesongen belastes forskuddet med full årlig avskrivning. 

2.6  Tilbakebetaling av forskuddsleie forutsetter at KNS har videresolgt plassen til ny leietaker. Hvis KNS ikke har videresolgt plassen innen 6 måneder fra oppsigelsesdato, vil KNS selv vil overta plassen mot å refundere leietakeren hans netto tilgodehavende.

2.7  Leietaker som ønsker å ikke benytte sin plass en sesong, skal underrette KNS om dette i god tid, og senest 31.januar.  KNS disponerer da plassen. Leietaker får ikke faktura for leie for perioden, og nedskrivning av forskuddet utsettes tilsvarende for samme periode.  Dersom en plass frasies i mer enn to sesonger mister leietager rett til plassen og løses ut i henhold til reglene om oppsigelse.

2.8  Når forskuddet er helt nedskrevet, har leietakeren fortrinnsrett til fornyet kontrakt mot innbetaling av ny forskuddsleie til leiebetingelser som ellers måtte gjelde på det aktuelle tidspunkt.    Et medlem som har nådd normal pensjonsalder på 67 år på fornyelsestidspunktet kan velge å fornye en forskuddsavtale for 5 år av gangen i stedet for 15 år. 

2.9  Innbetalt forskuddsleie i sommerhavn gir fortrinnsrett til plass i vinterhavn.

2.10  Aktive regattaseilere kan etter søknad tildeles en plass uten forskuddsleie. Det forutsettes at båten benyttes aktivt i KNS’ regattavirksomhet, og havneleie kan rabatteres av KNS etter nærmere fastsatt regelverk.

3.  BRUK AV HAVNEANLEGGET

3.1  KNS eier havneanlegget i sin helhet.

Det er ikke tillatt å feste eget utstyr; herunder fendere, fortøyningspullerter, oppbevaringsbokser, o.l. med skruer eller spiker i brygger, utriggere eller fenderstokker. Det er heller ikke tillatt å lagre seil, joller, kjetting, tauverk, fendere eller annet privat utstyr på brygger eller utriggere.

3.2  Båteier plikter å ha jevnlig oppsyn med båten.

3.3  Båten må være forsvarlig fortøyd, og plassert på tildelt plass på en slik måte at ingen del av denne stikker inn over bryggen. Det skal benyttes strekkavlastende fortøyninger og båten skal fortøyes med spring på begge sider. Mastetau skal festes på en slik måte at slag og støy i vindkast minimeres.  Båteiere plikter å etterkomme pålegg fra KNS vedrørende feil eller mangelfull fortøyning.

3.4  Båteiere kan bli stilt økonomisk ansvarlig for enhver skade som båten, dens fortøyning, mannskap eller gjester volder på  bryggeanlegget, andres båter eller andre deler av havneanlegget. Dette gjelder både for skader som har oppstått, og for preventive tiltak iverksatt av KNS for å hindre slike skader.

3.5  Båteiere plikter å melde fra til havnekontoret når båten er borte fra plassen i 5 dager eller mer. KNS har da rett til å la gjestende båter få benytte båtplassen. Det gis ingen refusjon i sesongleie når KNS benytter plassen som gjesteplass.

3.6  KNS skal være en pådriver for et bærekraftig kyst- og båtliv. Alt avfall skal kildesorteres og legges i respektive containere ved Seilsportssentret

3.7  Båtpuss og annet vedlikehold skal ikke være til sjenanse for øvrige brukere av havnen.    Bruk av slipeverktøy er kun tillatt når det er tilkoblet støvsuger.  Asfalten under båter som jobbes med på land skal dekkes til med presenning/duk eller lignende, Oppsamlet avfall skal behandles som spesialavfall.     

3.8  Vintertildekking av båtene må utføres på en slik måte at det ikke fører til unødig slitasje på anlegget eller skader andre båter.

3.9  Båteier har rett til fri bruk av ferskvannskraner.

3.10  Havnens håndtraller har fast plass på land og skal alltid bringes tilbake til denne plass etter bruk.  

3.11  Foreningens medlemmer har fortrinnsrett til bruk av havneanleggets løftekraner, krybber, støtter, og annet opplagsutstyr. Den store kranen kan kun betjenes av ansatte i havnen. Bruk av utstyret avtales med havnebetjeningen, og betaling for disse ytelser skjer etter de til enhver tid gjeldende priser og betingelser. 

3.12  Av hensyn til sanitærforhold på land, i og rundt bryggeanlegget samt brannsikkerhet, tillates det ikke at båter som ligger i vår havn benyttes som bosted. Sporadisk overnatting i forbindelse med bruk av båten er tillatt. 

3.13  Båteiere må være behjelpelige ved å eventuelt flytte båten i de tilfeller hvor KNS arrangerer større mesterskap. KNS vil da tilby annen plass i havnen for denne perioden. 

3.14  Båter som ligger i KNS havn skal være normalt sjødyktige og møte gjeldende lover og forskrifter mht. støy og utslipp til luft og vann. Det skal være tegnet brann- og skadeforsikring for båter som ligger i havnen. KNS har rett til å be om bekreftelse på dette.  Båter som av annen grunn er til sjenanse i havnen kan bortvises.

3.15  Bruk av MC, sykkel, sparkesykkel, skateboard, hoverboard, eller andre fremkomstmidler på hjul er ikke tillatt på bryggene. Unntatt er rullestol.

3.16  Bruk av åpen ild er ikke tillatt på bryggene og havneområdet for øvrig.

3.17  Hunder skal føres i bånd på hele havneområdet, og eventuelle etterlatenskaper skal fjernes.  Fiske fra bryggene er ikke tillatt.

3.18 Medlemmene som har båt i havnen er pliktige til å utvise normal aktsomhet slik at ikke uvedkommende slippes inn gjennom kjøreporten eller ut på bryggene. 

4.  STRØM

4.1  KNS har som mål å installere et automatisk betalingssystem for strømforbruk.  Inntil dette er installert gjelder følgende:

Alle båtplasser har tilgang til strømuttak med måler på en nærliggende stolpe. Båteiere som ønsker å trekke strøm fra felles anlegg plikter først å betale et a konto beløp fastsatt av KNS, etter dette utleveres et oblat som festes synlig på landstrømkabelen for kontroll. Båteier er etter dette selv ansvarlig for å lese av strømmåler i stolpen og melde inn målerstanden den 1. i hver måned til KNS.

KNS avregner mot akontobeløp og fakturerer ny akonto når saldo er redusert med 75%.  Båteiere som ikke melder inn strømforbruket belastes med et av KNS fastsatt avlesingsgebyr.

4.2  Det skal benyttes trepinnet rundplugg i strømstolpen, og tilkoblingskabelen skal være i en hel lengde uten skjøter. Skjøtekontakter eller overganger (adapter) er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å kutte eller koble fra jordlederen i kabelen. 

5.  KNS’ ANSVAR OG FORPLIKTELSER

5.1  KNS plikter å holde havneanlegget i forsvarlig stand, herunder gjennomføre dokumenterte kontroller av moringer, kjettinger og bryggesammenføyinger. Der det er praktisk gjennomførbart har KNS ansvaret for at anlegget kan holdes avlåst. 

5.2  Havnen er utstyrt med sikkerhetsutstyr som redningsbøyer, redningsstiger, uttrekkbare stiger på utriggere med rød fortøyningskasse, og brannslukkingsapparater. 

Båteiere oppfordres til å sette seg inn i bruken av utstyret, samt å medvirke til at det holdes i forsvarlig stand.

5.3  For å kunne å yte tilfredsstillende service for medlemmer og gjester i havnen i sommerhalvåret, er havnekontoret på Killingen betjent frem til kl. 1600 på ukedager fra 1. mai til 30. september (juli unntatt). Havnekontoret på Dronningen er betjent frem til kl. 2130, også i helger, i samme periode og kan kontaktes dersom forespørselen ikke kan vente til neste arbeidsdag. 

5.4  Det kan stilles kaiplass til rådighet for båteiere som ønsker utført ulike servicetjenester på båtene sine. Ta kontakt med havnekontoret for avtale.

5.5  KNS fraskriver seg ethvert ansvar for tyveri, brann eller naturskader, samt skader som er foranlediget av at noen del av  bryggeanlegget, moringer, bobleanlegg, kraner, krybber e.l. skulle vise teknisk svikt eller utilstrekkelig kapasitet til å hindre at skader oppstår.

5.6  Dersom KNS har påtalt forhold som er i strid med havnereglementet og båteier ikke retter på disse forhold, kan båten bortvises fra havnen. Leieavtalen termineres i så fall iht. kontrakt, og båteier mister sin rett til plass i havnen for en periode på 2 år, hvoretter det må søkes på vanlig måte om ny plass.

6.  GJESTER

6.1 KNS har ingen egen gjestehavn, men båteiere i havnen plikter å stille plassene sine til disposisjon for gjestende båter som beskrevet i punkt 3.5

7.  ENDRING AV REGLEMENT OG PRISER

7.1  KNS forbeholder seg rett til når som helst å endre dette reglement.

Gjeldende reglement fås ved henvendelse til havnekontoret og kan leses på KNS nettsider : www.kns.no

7.2  Havneavgift og prisliste for bruk av de tekniske anlegg og  øvrige tjenester fastsettes av KNS og holdes tilgjengelig via oppslag og/eller nettsider.

 Revidert april 2024, styrebehandlet 30. april 2024

 Reglene i havnereglementet er lest, forstått og akseptert. 

 Oslo,     dato           

Underskrift           __________________________________________

Laget av Kompani Kvam