Havnereglement

1 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

1.1  Plass for båt i sommer- eller vinterhavn tildeles av KNS’ s administrasjon etter søknad. Leieforhold for sommerplasser med betalt forskudd anses å løpe inntil oppsigelse.   Ved oppsigelse etter 28. februar hefter båteier for leie og nedskrivning av forskuddsleie dersom plassen ikke blir solgt før 1. mai samme år. 

1.2  Havneavgift forfaller til betaling 10 dager etter fakturadato og senest 1.4 (sommerhavn) og 15.9 (vinterhavn), evt. 14 dager etter tildeling. Båtplass kan ikke tas i bruk før avgift er betalt.

1.3  Hvis betaling ikke finner sted innen angitt frist, vil båtplass bli stilt til disposisjon for annen søker.

1.4  Innbetalt avgift tilbakebetales kun dersom KNS får leid ut plassen til annen søker.

1.5  Båteier har ikke rett til å overdra, fremleie eller låne bort tildelt plass til 3. part.

1.6  KNS har rett til å la gjestende båter få benytte båtplasser når disse er ledige, dog kun i den utstrekning det ikke kommer i konflikt med leierens bruk av plassen.

1.7  Veiledende perioder for sommerhavn er fra 1.5. - 15.10. og vinterhavn er fra 1.11 - 15.4. KNS gir mer detaljerte datoer i forbindelse med faktureringen.  Båter som kun har havneplass for det ene av havnetilbudene, kan ikke oppholde seg i havnen utover angitt tidsramme.  Båter som likevel gjør det, kan fjernes for båteiers regning og risiko.  KNS er fleksible med å finne løsninger i overgangsperiodene. 

 

1.8  Tildeling av havneplass forutsetter medlemskap i foreningen. Dette gjelder også oppføring på venteliste.

1.9  Av hensyn til sanitærforhold på land og til vanns og brannsikkerhet tillates det ikke at båter som ligger i vår havn benyttes som bosted.  Sporadisk overnatting i forbindelse med bruk av båten er unntatt. 

2. FORSKUDD

2.1  Alle som ønsker plass i sommerhavn, plikter å betale en forskuddsleie. Unntatt er båteiere som tildeles midlertidig plass der andre har betalt forskudd (sesongleie).

2.2  Aktive regattaseilere kan etter søknad tildeles en regattaplass. Disse plassene er uten forskuddsleie.  Det forutsettes at båten benyttes aktivt i KNS regattavirksomhet og kan havneleie kan rabatteres av KNS etter nærmere fastsatt regelverk. 

2.3  Forskuddet er et rentefritt lån til KNS.

2.4  Innbetalt forskudd gir fortrinnsrett til plass i vinterhavn.    

2.5  Forskuddets størrelse, herunder evt. fordeling etter båttype, krav til plass mv. fastsettes av KNS.  Dersom foreningen oppgraderer bryggeanlegg eller andre fasiliteter kan forskudd og leie reguleres for å finansiere dette.

2.6  Forskuddet avskrives over en tidsperiode på 15 år, i like store årlige andeler. Den årlige avskrivningen finner sted pr 1. april hvert år. Ved fraflytting i løpet av sommersesongen belastes forskuddet med full årlig avskrivning.

2.7  Tilbakebetaling av forskudd forutsetter at KNS har videresolgt plassen til ny leietaker. Hvis KNS ikke har videresolgt plassen innen 6 måneder fra oppsigelsesdato, kan KNS velge om foreningen selv vil overta plassen mot å refundere leietakeren hans netto tilgodehavende, eller gi båteier rett til selv å overdra plassen til ny leietaker for maksimalt nedskrevet beløp. Den nye eier trer da inn i det opprinnelige kontraktsforhold for den gjenværende del av nedskrivningsperioden.  

2.8  Når forskuddet er helt nedskrevet har leietakeren fortrinnsrett til fornyet kontrakt mot innbetaling av nytt forskudd og til leiebetingelser for øvrig som måtte gjelde på det aktuelle tidspunkt. Medlem som har nådd normal pensjonsalder 67 år på fornyelsestidspunktet kan velge å fornye for 5 år av gangen i stedet for 15 år.  

2.9  KNS står fritt mht. plassering av forskudd, herunder til varig investering i forbindelse med havneanlegget.

2.10  Betaling av forskudd gir ikke leietaker rettigheter utover det som fremgår av havnereglementet for øvrig. Således er framleie ikke tillatt. Ref. punkt 1.5.

3  BÅTEIERS RETTIGHETER

3.1  Båteier har bruksrett til anvist plass, anvises for en sommersesong av gangen.  Båteier som bytter plass internt i anlegget uten økning i breddemeter skal tilbys dette uten å måtte tegne ny avtale.

3.2  Båteier har rett til bruk av ferskvannskraner, søppelcontainer og håndtraller.  De av plassene som har uttak for 220 volt kan, etter at særskilt avgift er betalt, bruke inntil 960 Watt. Mer effekt kan normalt tilbys etter spesialavtale For øvrig har havneanlegget et begrenset elektrisk anlegg til båteiernes disposisjon for korttidsbruk.

3.3  Båteier har rett til bruk av dusj, garderobe og toalett i Huk Aveny 1.

3.4  Båteier har fortrinnsrett til bruk av havneanleggets kraner, krybber, traller for forflytning av båter på land og høytrykksspyler. Kranene kan primært kun kjøres av havnebetjeningen, men bruk av den lille kranen kan leies av medlemmer som har gjennomført KNS krankurs.  Bruk av utstyret avtales med havnebetjeningen.  Betaling for disse ytelser skjer etter de til enhver tid gjeldende priser og betalingsbetingelser.

3.5  Leietaker som ikke benytter sin plass en eller maksimalt to sesonger skal underrette KNS om dette i god tid, og senest 1. februar.  KNS kan da leie ut plassen. Leietaker får da ikke faktura for leie for perioden av KNS.  Nedskrivning av forskuddet utsettes for samme periode. Dersom en plass ikke har vært benyttet av eier i mer enn to sesonger mister eier rett til plassen og løses ut med sitt tilgodehavende, ref. pkt. 2.6 (fratrukket eventuelle restanser)

3.6 Båteier som selger sin båt har ikke rett til å tilby eller fremleie plassen til kjøper. KNS forsøker så langt som mulig å tilby kjøper en plass ut sesongen.

3.7 Ved båteiers død kan plass overføres arvinger etter søknad til KNS. Overføring krever skriftlig samtykke fra evt. andre arvinger. 

4.  BÅTEIERS PLIKTER

4.1  Båten må være forsvarlig fortøyd på en slik måte at ingen  del av denne stikker inn over bryggen. Det skal benyttes strekkavlastende fortøyninger.  Alle båteiere skal spyle utrigger og «sin» del av flytebrygga etter behov og minimum 2 ganger i sesongen.

4.2  Båteieren har ansvaret for enhver skade som båten, dens fortøyning, mannskap eller gjester volder på  bryggeanlegget, andres båter eller andre deler av havneanlegget.              

4.3  Båteier plikter å medvirke til å holde god orden i havnen, herunder ikke:        

• drive båtpuss slik at det generer de øvrige brukere av havnen.          

• tilgrise bryggen eller havneområdet for øvrig med søppel og oljesøl.

• lagre utstyr etc. på bryggen.

• Påvirke området eller omgivelsene med miljøforurensing

4.4  Vintertildekking av båtene må skje etter avtale med havnekontoret, og på en slik måte at det ikke blir et unødig vindfang, slitasje på anlegget eller andre båter.

4.5  Jolle må legges på det sted KNS anviser, samt merkes med eiers navn.

4.6  Havnens håndtraller har fast plass på land og skal alltid bringes tilbake til denne plass etter bruk.  

4.7  Båteier plikter å betale de omkostninger KNS måtte få ved utbedring av brukers fortøyning eller når dette viser seg nødvendig for å hindre skader på andre båter eller bryggeanlegg.

4.8  Båteier plikter for øvrig å ha oppsyn med båten.

4.9  Båteiere må være behjelpelige ved å eventuelt flytte båten i de tilfeller hvor KNS arrangerer større mesterskap. KNS vil da tilby annen plass i havnen for denne perioden. Båteiere må melde fra til havnekontoret når båten er borte fra plassen i 5 dager eller mer slik at båten kan benyttes som gjesteplass. 

4.10  Båter som ligger i KNS havn skal være normalt sjødyktige og møtegjeldende lover og forskrifter mht. støy og utslipp til luft og vann. Det skal være tegnet brann- og skadeforsikring for båter som ligger i havnen.  Båter som av annen grunn er til sjenanse i havnen kan bortvises – jamfør pkt. 5.4

4.11 Forsiktig bruk av sykkel, «ståhjuling» etc. på bryggene er tillatt, men skal skje i gangfart. Moped/MC-kjøring er strengt forbudt. Hunder skal føres i bånd og eventuelle etterlatenskaper skal fjernes. 

5.  KNS' ANSVAR OG FORPLIKTELSER

5.1 KNS plikter å holde havneanlegget i forsvarlig stand, herunder gjennomføre dokumenterte kontroller av moringer, kjettinger og bryggesammenføyinger.  Der det er praktisk gjennomførbart har KNS ansvaret for at anlegget kan holdes avlåst.

5.1  KNS sørger via ansatte havnevakter for vakthold i havnen fra 1.5. - 30.9 mellom 1600 og til 2130 eller solnedgang   Det er ikke nattevakter i havnen.

5.2  KNS fraskriver seg ethvert ansvar for tyveri, brann eller naturskader, samt skader som er foranlediget av at noen del av  bryggeanlegget, moringer, bobleanlegg, kraner, krybber e.l. skulle vise teknisk svikt eller utilstrekkelig kapasitet til å hindre at skader oppstår.

5.3  KNS ansatte i havnen har ingen plikt til å utføre noe arbeid  om bord i båtene.

5.4  Dersom KNS har påtalt forhold som er i strid med havnereglementet og båteier ikke retter på disse forhold kan båten bortvises fra havnen. Avtalen termineres i så fall iht. kontrakt og båteier mister sin rett til plass i havnen for en periode på 2 år, hvorpå det må søkes på vanlig måte om ny plass.

6.  GJESTER

6.1  Gjestende båter betaler havneavgift pr. døgn, og har anledning til å bruke havnens toaletter, dusj og vaskemaskin.   

7.  ENDRING AV REGLEMENT OG PRISER

7.1  KNS forbeholder seg rett til når som helst å endre dette reglement. Gjeldende reglement fås ved henvendelse til havnekontoret og kan leses på KNS nettsider : www.kns.no

7.2   Havneavgift og prisliste for bruk av de tekniske anlegg og  øvrige tjenester fastsettes av KNS og holdes tilgjengelig via oppslag og/eller nettsider.

 

Revidert september 2017, styrebehandlet 27.09.2017

Kalender

KNS Seilweekend - for nye og litt erfarne seilere

KNS seilweekend er for nye og litt erfarene seilere. Det blir en spennende seilhelg med introduksjon til seiling i enmannsjolle, tremannsjolle, kjølbåt og vindsurfing.  Vi starter hos Helly Hansen med produktopplæring og...

Les mer

Sommermoro uke 26, 27, 28, 29, 30 og 31

En ukes sommerleir med mye fart og moro på land og på vann!
For alle, uansett nivå.
I løpet av uken får barna prøve ulike joller, Optimist, RS Feva, Rs Quest og vindsurfing.

Les mer

Årsmøte KNS 2021

24. mars 2021, kl. 18.00

Les mer

5.5 meter class Cup Series & World Championship

6.-14. August 2021 at Hankø Yacht Club

Les mer

Text/HTML
KNS har fått ny nettbutikk.

Du finner den på denne siden: https://butikk.kns.no

Din handlekurv er tom
KNS Sponsorer

 

Kongelig Norsk Seilforening
Org. nummer:  970 193 634    Huk Aveny 1, 0287 Oslo
Telefon: 23 27 56 00
E-post: info@kns.no

KNS Seilsportsenter Ulabrand
Daglig leder: Geir Dahl Andersen
Hengsengveien 31, 0287 Oslo
Telefon: 916 01 352
E-post: geir@kns.no

Dronningen Selskapslokaler
Huk Aveny 1
0287 Oslo
Telefon: 91 13 18 35
E-post: dronningen@kns.no

Havnekontor:

Kontaktepost: einar@kns.no

 

 Havnesjef   934 08 820   kl. 08.00-16.00 hverdager
 Havneassistent   992 74 368   kl. 08.00-16.00 hverdager

 Havnevakttelefon

Kun bemannet i sommhalvåret

  909 82 648   kl. 16.00-21.30 hverdager

  kl. 08.00-21.30 lørdag og søndag

Åpningstider Sekretariatet:
Man-fre kl. 09-16