KNS Havnereglement

1 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

1.1  Plass for båt i sommer- eller vinterhavn tildeles av KNS's administrasjon etter søknad. Leieforhold for sommerplasser med betalt innskudd anses å løpe inntil oppsigelse.

       Ved oppsigelse etter 28. februar anses leie for kommende sesong å være betalt.

1.2  Havneavgift forfaller til betaling senest 1.4.(sommerhavn) og 15.9 (vinterhavn, ev. 14 dager etter tildeling.Båtplass kan ikke tas i bruk før avgift  er betalt.

1.3  Hvis betaling ikke finner sted innen angitt frist, vil båtplass bli stilt til disposisjon for annen søker.

1.4  Innbetalt avgift tilbakebetales kun dersom KNS får leid ut plassen til annen søker.

1.5  Båteier har ikke rett til å overdra, fremleie eller låne bort tildelt plass til 3. part.

1.6  KNS har rett til å la gjestende båter få benytte båtplasser når disse er ledige, dog kun i den utstrekning det ikke kommer i konflikt med leierens bruk av plassen.

1.7  Sommerhavn er fra 1.5. - 15.10. Vinterhavn er fra 1.11.- 15.4. Båter som kun har havneplass for det ene av havnetilbudene, kan ikke oppholde seg i havnen utover angitt tidsramme.  Båter som likevel gjør det, kan fjernes for båteiers regning og risiko.

1.8  Tildeling av havneplass forutsetter medlemskap i foreningen. Dette gjelder også oppføring på venteliste.

2. INNSKUDD

2.1  Alle som ønsker plass i sommerhavn, plikter å betale et  innskudd. Unntatt er båteiere som tildeles midlertidig plass der andre har innskudd

2.2  Aktive yngre, regattaseilere kan etter søknad innvilges reduksjon i innskudd og/eller havneleie for en gitt  periode.

2.3  Innskuddet er et rentefritt lån til KNS.

2.4  Innbetalt innskudd gir fortrinnsrett til plass i vinterhavn.    

2.5  Innskuddets størrelse, herunder fordeling etter båttype,  krav til plass m.v., fastsettes av KNS.  Dersom foreningen oppgraderer bryggeanlegg g andre fasiliteter, kan innskudd og leie reguleres for å finansiere dette.

2.6  Tilbakebetaling av innskudd forutsetter at KNS har videresolgt plassen til ny leietaker. Hvis KNS ikke har videresolgt plassen innen 6 måneder fra oppsigelsesdato, kan KNS velge om foreningen selv vil overta plassen mot å refundere leietakeren hans netto tilgodehavende, eller gi båteier rett til selv å overdra plassen til ny leietaker for maksimalt nedskrevet beløp. Den nye eier trer da inn i det opprinnelige kontraktsforhold for den gjenværende del av nedskrivningsperioden.  

2.7  Når innskuddet er helt nedskrevet har leietakeren fortrinnsrett til fornyet kontrakt mot innbetaling av nytt innskudd og til leiebetingelser for øvrig som måtte gjelde på det aktuelle tidspunkt.

2.8  KNS står fritt m.h.t. plassering av innskudd, herunder til varig investering i forbindelse med havneanlegget.

2.9  Betaling av innskudd gir ikke leietaker rettigheter utover det som fremgår av  havnereglementet for øvrig. Således er framleie ikke tillatt. Ref. punkt 1.5.

2.10  Innskuddet avskrives over en tidsperiode på 15 år, i like store årlige andeler. Den årlige avskrivningen finner sted pr 1. april hvert år. Ved fraflytting i løpet av sommersesongen belastes innskuddet med full årlig avskrivning.

3  BÅTEIERS RETTIGHETER

3.1  Bruksrett til anvist plass, anvises for et år av gangen.

3.2  Bruk av ferskvannskraner, søppelcontainer og håndtraller.  De av plassene som har uttak for 220 volt kan, etter at særskilt avgift erbetalt, bruke inntil 600 Watt. For øvrig har havneanlegget et begrenset elektrisk anlegg til båteiernes disposisjon for korttidsbruk.

3.3  Bruk av dusj, garderobe og toalett i Huk Aveny 1.

3.4  Fortrinnsrett til bruk av havneanleggets kraner, krybber, traller forforflytning av båter på land og høytrykksspyler.Kranene kan kun kjøres av havnebetjeningen.  Bruk av utstyret avtales med havnebetjeningen.  Betaling for disse ytelser skjer etter de til enhver tid gjeldende priser og betalingsbetingelser.

3.5  Leietaker som ikke benytter sin plass en eller maksimalt to sesonger skal underrette KNS om dette i god tid. KNS kan da leie ut plassen. Leietaker får godtgjort normal leie for perioden av KNS.  Nedskrivning av innskuddet utsettes for samme periode. Dersom en plass ikke har vært benyttet av eier i mer enn to sesonger mister eier rett til plassen og løsesut med sitt tilgodehavende  ref. pkt. 2.6 (fratrukket eventuelle restanser)

4.  BÅTEIERS PLIKTER

4.1  Båten må være forsvarlig fortøyet på en slik måte at ingen  del av denne stikker inn over bryggen. Det skal benyttes strekkavlastende fortøyninger.

4.2  Båteieren har ansvaret for enhver skade som båten, dens fortøyning, mannskap eller gjester volder på  bryggeanlegget, andres båter eller andre deler av havneanlegget.              

4.3  Båteier plikter å medvirke til å holde god orden i havnen,  derunder ikke :        

  • drive båtpuss slik at det generer de øvrige brukere av havnen.          
  •  tilgrise bryggen eller havneområdet for øvrig med søppel og oljesøl.
  •  lagre utstyr etc. på bryggen.

4.4  Vintertildekking av båtene må skje etter avtale med havnekontoret, og på en slik måte at det ikke blir et unødig vindfang.      

4.5  Jolle må legges på det sted KNS anviser, samt merkes med eiers navn.

4.6  Havnens håndtraller har fast plass på land og skal alltid bringes tilbake til denne plass etter bruk.

4.7  Båteier plikter å betale de omkostninger KNS måtte få ved utbedring av brukers fortøyning eller når dette viser seg nødvendig for å hindre skader på andre båter eller  bryggeanlegg.

4.8  Båteier plikter for øvrig å ha oppsyn med båten.

4.9  Båteiere må være behjelpelige ved å eventuelt flytte båten i de tilfellerhvor KNS arrangerer større mesterskap. KNS vil da tilby annen plass i havnen for denne perioden.

4.10  Båter som ligger i KNS havn skal være normalt sjødyktige og møtegjeldende lover og forskrifter m.h.t. støy og utslipp til luft og vann. Båter som av annen grunn er tilsjenanse i havnen kan bortvises - pkt 5.4

5.  KNS' STILLING

5.1  KNS sørger for vakthold i havnen fra 1.5. - 30.9 i den utstrekning dette ikke er ivaretatt av båteierne.

5.2  KNS fraskriver seg ethvert ansvar for tyveri, brann eller naturskader, samt skader som er foranlediget av at noendel av  bryggeanlegget, moringer, bobleanlegg, kraner, krybber e.l. skulle vise teknisk svikt eller utilstrekkelig kapasitet til å hindre at skader oppstår.

5.3  KNS ansatte i havnen har ingen plikt til å utføre noe arbeid  om bord i båtene.

5.4  Dersom KNS har påtalt forhold som er i strid med havnereglementet og båteier ikke retter på disse forhold kan båten bortvises fra havnen. Avtalen termineres i så fall i.h.t.kontrakt og båteier mister sin rett til plass i havnen for en periode på 2 år, hvorpå det må søkes på vanlig måte om ny plass.

6.  GJESTER

6.1  Gjestende båter betaler havneavgift pr. døgn, og har med  dette anledning til å bruke havnens toaletter, dusj og vaskemaskin.  Båter som er registrert i KNS betaler en redusert avgift.

7.  ENDRING AV REGLEMENT/AVGIFT

7.1  KNS forbeholder seg rett til når som helst å endre dette reglement. Gjeldende reglement fåes ved henvendelse til havnekontoret og kan leses på KNS nettsider : www.kns.no

7.2   Havneavgift og prisliste for bruk av de tekniske anlegg og  øvrige tjenester fastsettes av KNS.

 

Kalender

KNS Seilweekend - for nye og litt erfarne seilere

KNS seilweekend er for nye og litt erfarene seilere. Det blir en spennende seilhelg med introduksjon til seiling i enmannsjolle, tremannsjolle, kjølbåt og vindsurfing.  Vi starter hos Helly Hansen med produktopplæring og...

Les mer

Sommermoro uke 26, 27, 28, 29, 30 og 31

En ukes sommerleir med mye fart og moro på land og på vann!
For alle, uansett nivå.
I løpet av uken får barna prøve ulike joller, Optimist, RS Feva, Rs Quest og vindsurfing.

Les mer

Pinsetreff 2021

Pinsen er tiden for første turseilertreff og sosialt på vannet. Bli med i år du også!

Les mer

5.5 meter class Cup Series & World Championship

6.-14. August 2021 at Hankø Yacht Club

Les mer

Text/HTML
KNS har fått ny nettbutikk.

Du finner den på denne siden: https://butikk.kns.no

Din handlekurv er tom
KNS Sponsorer

 

Kongelig Norsk Seilforening
Org. nummer:  970 193 634    Huk Aveny 1, 0287 Oslo
Telefon: 23 27 56 00
E-post: info@kns.no

KNS Seilsportsenter Ulabrand
Daglig leder: Geir Dahl Andersen
Hengsengveien 31, 0287 Oslo
Telefon: 916 01 352
E-post: geir@kns.no

Dronningen Selskapslokaler
Huk Aveny 1
0287 Oslo
Telefon: 91 13 18 35
E-post: dronningen@kns.no

Havnekontor:

Kontaktepost: einar@kns.no

 

 Havnesjef   934 08 820   kl. 08.00-16.00 hverdager
 Havneassistent  

 Havnevakttelefon

Kun bemannet i sommhalvåret

  909 82 648   kl. 16.00-21.30 hverdager

  kl. 08.00-21.30 lørdag og søndag

Åpningstider Sekretariatet:
Man-fre kl. 09-16