Lover for Kongelig norsk seilforening

 

LOV FOR KONGELIG NORSK SEILFORENING

 

Kongelig Norsk Seilforening (KNS) Royal Norwegian Yacht Club (RNYC)

 

 

Stiftet 7. februar 1883

 

Vedtatt den 10. desember 1904, med senere endringer av 28. mai 1969, 30. november 1970,

2010, 8. desember 2011, 5. desember 2013, 8.desember 2016, 15. mars 2018, 14. mars 2019. 30. november 1971, 3. desember 1974, 6. desember 1977, 4.desember 1979, 6. desember 1983, 3. desember 1987, 4. desember 1991, 3. desember 1992, 8. desember 1994, 5. desember 1996, 4. desember 1997, 10. desember 1998, 9. desember 1999, 7. desember 2000, 6. desember 2001, 5. desember 2002, 2. desember 2004, 4. desember 2008, 2. desember

 

Godkjent av Idrettsstyret den 12. april 2019.

 

 

 

§ 1 Navn og sete

 

Foreningens navn er Kongelig Norsk Seilforening (KNS). Dens sete er i Oslo.

 

 

§ 2 Formål

 

(1)     Foreningens formål er å fremme seilsport som konkurranseidrett og friluftsliv i sunne former, som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

(2)     Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

 

§ 3 Organisasjon

 

(3)     Foreningen er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets.

 

(4)     Foreningen er medlem av Norges Seilforbund og de(t) særforbund som foreningens årsmøte bestemmer.

 

(5)     Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 

(6)     Foreningen skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for foreningen uavhengig av hva som måtte stå i foreningens egen lov.

 

 

§ 4 Medlemmer

 

(1)     For at en person skal opptas i foreningen må vedkommende: 

a.      akseptere å overholde foreningens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.    

b.      ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til foreningen og andre organisasjonsledd i NIF.

 

(2)     Søknad om medlemskap skal gjøres skriftlig på KNS´ vedtatte søknadsskjema. Søknaden skal inneholde fullt navn, alder og bopel, og det skal oppgis om søkeren har vært medlem av andre foreninger tilsluttet NIF.

 

(3)     Styret i foreningen kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til foreningens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

 

(4)     Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

(5)     Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og foreningens regelverk og vedtak.

 

(6)     Æresformann og æresmedlemmer utnevnes av ordinært årsmøte etter innstilling fra rådet og styret. Innbudte medlemmer utnevnes av styret etter innstilling fra rådet.

 

(7)     Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

 

(8)     Foreningen kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i foreningen og skal strykes fra foreningens medlemsliste.

 

(9)     Styret i foreningen kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

Ved fratakelse av medlemskap kan foreningens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til foreningens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Foreningens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

 

(9)   Foreningen skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

 

§ 5 Medlemskontingent og avgifter

 

(1)   Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

 

(2)   Medlemmer som har betalt kontingent i 50 år blir livsvarige medlemmer med fulle rettigheter og er fritatt for medlemskontingent

 

(3)   Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i foreningens aktivitetstilbud.

 

 

§ 6 Kjønnsfordeling

 

(1)   Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)   Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

 

(3)   Idrettskretsen kan pålegge foreningen å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

 

(4)   Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

 

 

§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

 

(2)   For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av foreningen i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 4 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 17.

 

(3)   Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med foreningen, jf. § 8 (3), har ikke stemmerett på foreningens årsmøte. 

 

(4)   Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i foreningen: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovkomité, revisor.

 

(5)   Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere foreninger som deltar i samme konkurranse. 

 

(6)   Forslagsrett:

a.      Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i foreningen.

b.      Styret i foreningen har forslagsrett til og på årsmøtet i foreningen.

c.       Foreningen har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d.      Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

e.      Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

 

(7)   Talerett: [1]

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i foreningen. Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

 

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

 

(1)   En arbeidstaker i foreningen er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i foreningen eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

 

(2)   En arbeidstaker i foreningen kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

 

(3)   Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

 

(4)   Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er utøver med kontrakt og medlemskap i foreningen, og er ikke til hinder for at foreningen gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til foreningens styre.

 

(5)   En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

 

(6)   Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.

 

 

§ 9 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til foreningen

 

(1)   Et medlem som har en avtale med foreningen som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av foreningen, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen foreningen eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av foreningen. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

 

(2)   Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

 

(3)    En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

 

(4)   Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.

 

 

§ 10 Inhabilitet

 

(1)   En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i foreningen er inhabil til å           tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a.      når vedkommende selv er part i saken,

b.      når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c.       når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d.      når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

 

(2)   Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   

 

(3)   Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i foreningen.

 

(4)   Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommende standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

 

(5)   Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

(6)   I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

 

(7)   I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

 

(8)   Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i foreningen.

 

 

§ 11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 

(1)   Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i foreningen vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 

(2)   Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling[2] eller ved fjernmøte[3]. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

        

(3)   Det skal føres protokoll fra styremøter.

 

§ 12 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

 

(1)   Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

 

(2)   Godtgjørelse til generalsekretær skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

 

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

 

(1)   Foreningen er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret[4].

 

(2)   Foreningen skal følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor. Foreningen skal ha en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

 

(3)   Bankkonti skal være knyttet til Foreningen og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

 

(4)   På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for forening som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

 

(5)   Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Generalsekretæren skal også signere.

 

(6)   Foreningen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lån eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

 

(7)   Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Foreningens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

 

§ 14 Årsmøtet

 

(1)   Foreningens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år mellom 15. februar og 31.

Mars.

 

(2)   Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på foreningens internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på foreningens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest én måned før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

 

(3)   Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

(4)   Alle innkomne forslag skal legges frem for årsmøtet sammen med rådets og styrets innstilling.

 

(5)   Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

 

(6)   Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer i henhold til foreningens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

 

(7)   På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

 

 

§ 15 Ledelse av årsmøtet

 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken valgt dirigenten(e) eller valgt referent behøver å være medlem av foreningen.

 

 

§ 16 Årsmøtets oppgaver

 

(1)   Årsmøtet skal:

 

1.      Godkjenne de stemmeberettigede.

2.      Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3.      Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.      Godkjenne og behandle Foreningens årsberetning.

5.      Godkjenne og behandle Foreningens regnskap i revidert stand.

6.      Godkjenne styrets forslag om kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom.

7.      Behandle forslag og saker.

8.      Fastsette medlemskontingent og avgifter.

9.      Vedta foreningens budsjett.

10.  Behandle foreningens organisasjonsplan

11.  Foreta følgende valg:

Styrets leder, 1. og 2. nestleder.

4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

9 medlemmer til rådet som velges samlet.

Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere foreningens regnskap.

Representanter til ting og møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet.

Kontrollkomité med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

 

(2)   Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

(3)   Styrets leder, nestledere og styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Funksjonstiden for styrets leder og nestledere kan forlenges med 1 år etter årsmøtets beslutning. Hvis begge nestlederne velges samtidig (samme år) anses annen nestleder som valgt kun for ett år. Blir det på grunn av opprykk eller avgang nødvendig å velge medlemmer av styret utenfor vanlig tur, skal den som hadde minst stemmetall bare velges for ett år, hvis det ikke skjer ved særskilt valg. Internasjonalt omtales styrets leder og nestledere som commodore, vice commodore og rear commodore.

 

(4)   En person er ikke valgbar som styrets leder eller nestleder for mer enn to perioder på rad, og i den forbindelse regnes de to nestledernes funksjoner som en, slik at man maksimalt kan velges for to perioder på rad til vervet nestleder. Dog kan en nestleder eller et styremedlem som første gang ble valgt for ett år, gjenvelges for en tredje periode. Styremedlemmer er valgbare for tre perioder på rad.

 

(5)   Varamedlemmer velges for ett år av gangen. De er ikke valgbare til dette verv mer enn seks år på rad.

 

(6)   Valgkomitéens medlemmer velges for en periode på 1 år.

 

(7) Kontrollkomiteen velges for en periode på 1 år.

 

(8)   Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-21.

 

 

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet

 

(1)   Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

(2)   Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

(3)   Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

(4)   Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 

§ 18 Ekstraordinært årsmøte i foreningen

 

(1)   Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

 

a.      Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.

b.      Vedtak av styret i idrettslaget.

c.       Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

d.      Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer

e.      Krav fra et flertall av alle Rådets medlemmer.

 

(2)   Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte eventuelt på Foreningens internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på Foreningens internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

 

(3)   Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(4)   Ekstraordinært årsmøte i Foreningen skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

 

(5)   Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

 

§ 19 Foreningens styre

 

(1)   Foreningen ledes og forpliktes av styret, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Foreningens firma tegnes av styrets leder, eller en nestleder, og generalsekretæren i fellesskap.

 

(2)   Styret skal:

1.      Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2.      Påse at foreningens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at foreningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

3.      Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

4.      Representere foreningen utad.

5.      Ivareta foreningens og medlemmenes interesser.

6.      Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen

7.      Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten

 

(3)   Styret skal holde møte når styrets leder bestemmer det eller minst to av styremedlemmene forlanger det. Varamedlemmene innkalles til styremøtene.

 

(4)   Styrets forhandlinger og foreningens møter ledes av styrets leder, hvis ikke annet er fastsatt.

 

(5)   1. nestleder fungerer som styrets leder under dennes fravær. I begge forannevntes fravær fungerer 2. nestleder som styrets leder. Hvis et styremedlem er fraværende, stemmer det varamedlem som har samme kjønn som det fraværende medlemmet i dennes sted.

 

(6)   Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

 

(7)   I følgende saker skal avstemningen i styret være hemmelig (svarte og røde kuler):

a.      Valg av æresmedlemmer

b.      Opptak av innbudte medlemmer

c.       Saker hvor styret finner hemmelig avstemning ønskelig

 

Ved behandling av punkt a, b og c må avgjørelsen være enstemmig.

 

(8)   Styret treffer bestemmelser i alle saker som ikke skal avgjøres eller er avgjort av årsmøtet.

 

(9)   Styret kan utdele hederstegn til medlemmer på grunnlag av fremragende sportslig innsats og/eller ekstraordinær innsats for foreningens fremme. Hederstegnet utdeles på årsmøtet, eller ved spesielle anledninger som jubileer e.l.

 

(10)       Styret kan oppnevne eskadresjef og i samråd med denne, oppnevne én eller to vise- eskadresjefer.

 

(11)       Det skal føres protokoll over alle styremøter, komitémøter og årsmøter.

 

(12)       Styrets leder har ansvaret for at foreningen rapporterer til overordnede organisasjonsledd i tråd med de til enhver tid gjeldende krav om dette.

 

(13)       Styret tilsetter en generalsekretær som skal forestå den daglige ledelsen av foreningen, og fastsetter dennes instruks.

 

 

§ 20 Råd

 

(1)   Rådet er rådgivende organ for Foreningens styre.

 

(2)   Rådet velges av årsmøtet. Det består av ni medlemmer. Valgbare er medlemmer av foreningen som har vært medlem eller varamedlem i foreningens styre eller har vært medlem av styret i en annen seilforening tilsluttet Norges Seilforbund. Medlemmer og varamenn i sittende styre kan ikke være medlemmer i rådet.

 

(3)   Rådets medlemmer velges for 3 år og kan gjenvelges én gang. Medlemmer kan også velges inn igjen ved senere anledninger.

 

(4)   Foreningens avgående leder av styret velges inn i Rådet, dersom denne stiller til valg, på det første årsmøtet etter det årsmøtet der denne fratrådte som styrets leder. Rådets medlemmer velger på egen hånd ordfører, viseordfører og sekretær. Disse velges for 1 år av gangen med en maksimal sammenhengende funksjonstid på 3 år i hver funksjon. Rådet fører sin egen forhandlingsprotokoll.

 

(5)   Rådet skal ha minst 2 møter i året, hvorav det ene skal holdes før årsmøtet. For øvrig holdes møter så ofte rådets ordfører eller minst 5 av rådsmedlemmene finner det nødvendig, eller når styret ønsker rådets uttalelser i en sak. Møtene innkalles av ordføreren. Rådet er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene, inklusive ordføreren eller varaordføreren, er til stede.

 

(6)   Rådet skal:

a.      Behandle alle forslag til endringer i foreningens lover

b.      Behandle alle saker som er av større økonomisk betydning for foreningen, så som opptakelse av lån, disponering av fonds, pantsetting eller avhendelse av foreningens faste eiendom eller andre verdier, og igangsetting av større arbeider.

c.       Gjennomgå årsberetning og regnskap før årsmøtet

d.      Behandle alle saker som foreningens styre ønsker rådets uttalelse om

e.      Foreta innstilling om innvotering av æresformann, æresmedlemmer og innbudte medlemmer overfor foreningens styre

f.        Selv ta opp og behandle saker det mener er av vesentlig betydning for foreningen

 

(7)   Rådet avgir sin innstilling i alle saker for styret, men kan selv ikke fatte noen beslutning som er bindende for foreningen.

 

(8)   Alle innstillinger gis ved flertall av de fremmøtte. Avstemmingen skal dog være hemmelig (svarte og røde kuler) når rådet behandler følgende spørsmål:

 

a.      Valg av æresmedlemmer

b.      Opptakelse av innbudte medlemmer

c.       Saker hvor rådet finner hemmelig avstemning ønskelig

 

Ved behandling av punkt a, b og c må avgjørelsen være enstemmig.

 

(9)   Alle henvendelser fra foreningens medlemmer til rådet skal sendes gjennom foreningens styre.

 

 

§ 21 Komiteer/avdelinger/grupper

 

(1)   Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra rådet, og skal legge frem innstilling til kandidater til styre, råd og kontrollkomité, som velges på årsmøtet. Medlem av valgkomiteen som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen

 

(2)   Styret beslutter og oppnevner medlemmer av øvrige komitéer, utvalg, grupper og avdelinger.

 

(3)   For komitéers, utvalgs og gruppers/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og komitéer, utvalg og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjennelse.

 

 

§ 22 Båtregister og avgifter

 

(1)   Foreningen fører et båtregister hvor båter kan tas inn som ikke brukes i ervervsmessig øyemed.

 

(2)   I registeret kan bare medlemmer av KNS føres opp som eiere. Unntak herfra kan i særlige tilfelle avgjøres av styret.

 

(3)   Båtregisteret består av:

 

a.      Ett register for seilbåter av anerkjent klasse eller seilbåter som styret finner passer i dette register, dersom eieren ønsker båten registrert.

b.      Ett register over maskindrevne båter som styret finner passer i dette register, dersom eieren ønsker båten registrert.

 

(4)   En båt bør ikke tas inn i registeret under et navn hvor forveksling kan oppstå med båt som tidligere er registrert.

 

(5)   En båteier kan på anmodning få utstedt sertifikat som viser at båten er inntatt i foreningens register. Sertifikatet mister sin gyldighet hvis eieren trer ut av foreningen eller hvis båten går over til ny eier.

 

(6)   En båt som på grunn av vanskjøtsel eller andre årsaker ikke fyller de fordringer som styret stiller, kan strykes av registeret.

 

(7)   Båtavgifter fastsettes av årsmøtet etter innstilling av styret.

 

(8)   Båt må meldes ut før 1. januar for at eieren skal bli fritatt for avgift kommende år.

 

(9)   Båtavgift betales av den som i foreningens register står oppført som eier pr. 1. januar. Går en båt over til ny eier, betaler den nye eier avgift ved registreringen under sitt navn. Hvis den nye eier allerede har betalt avgift for båt for året, kan ny avgift bortfalle med mindre den er større enn den allerede betalte. I så fall betales det overskytende beløp.

 

 

§ 23 Foreningens flagg og stander

 

(1)   Foreningens flagg er ifølge kongelige resolusjoner av 6. desember 1884, 27. januar 1906 og 19. august 1932: Det norske orlogsflagget med H.M. Kongens kronete navnesiffer i gull på et hvitt, firkantet felt, anbragt i flaggets midte.

 

(2)   Flagget føres:

 

a.      På klubbhus eller andre steder der foreningen har offisielt tilhold.

b.      På båter registrert i KNS båtregister som eies av medlem som er norsk statsborger. Båten må tilfredsstille nasjonale og internasjonale krav for føring av norsk flagg, herunder dokumentasjon på at norsk toll og avgifter er betalt. Registrering enten i Småbåtregisteret, eller Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) anses tilstrekkelig. Foreligger ikke slik registrering vil KNS kreve nødvendig dokumentasjon utlevert av medlemmet for å sikre at vilkårene er oppfylt.

 

(3)   Foreningens stander er en ved linen i tre like brede horisontale felt, delt trekant. Det midterste felt hvitt og de to ytterfelter blå. I midtfeltet er anbrakt en kongekrone over foreningens initialer i gull.

 

(4)   Stander kan føres på en båt som føres av et medlem, også om vedkommende er utenlandsk statsborger.

 

(5)   Ved bruk av flagg og stander skal foreningens flaggreglement følges. Flaggreglementet fastsettes av styret.

 

(6)   Styret kan iverksette alminnelige disiplinærforføyninger, jf. NIFs lov §11-1, overfor medlemmer som bryter med denne bestemmelsen.

 

 

 

§ 24 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kappseilingsreglene, straffesaker og dopingsaker

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kappseilingsreglene, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12

 

 

§ 25 Lovendring

 

Endringer i foreningens lov og regler for disponering av foreningens fond og midler, kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i foreningen etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Dette gjelder ikke endringer foranlediget av utmeldelse av NIF.

 

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. Dette gjelder ikke de avvik som er akseptert ved foreningens opptak i NIF.

 

Endringer i § 25 og 26 kan ikke vedtas med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

 

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for foreningen, trer i kraft umiddelbart, med de begrensninger som er beskrevet ovenfor.

 

 

§ 26 Oppløsning

 

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslag herom på forhånd er satt opp på sakslisten som er tilstilt medlemmene minst 14 dager før møtet.

 

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, og for at foreningen skal oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

kommer da til anvendelse.) Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen (§25

 

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med det, treffes i samsvar med foreningens lovbestemmelse om lovendringer.

 

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt medlemskap i NIF.

 

Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen.  Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

 

 

§ 27 Foreningens arkiv

 

Ved oppløsning sendes foreningens arkiv til idrettskretsen

 


[1] Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer.

[2] For eksempel per e-post.

[3] For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

[4] Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår. 

EasyDNNNews
Kalender

Pinsetreff 2020

Vårens hyggeligste eventyr for tur- og havseilerne blir arrangert 29 mai - 01 juni.

 

Les mer

Mandagsmøte 6. april

Blir streamet så hver enkelt kan sitte trygt i egen stue og følge med digitalt

 

Les mer

Norges öar - mandag 4. mai

Anders Källgård har skrevet bok om alle Norges øyer

Les mer

Seiling for alle mandag -fredag

Velkommen til sommermoro, en uke med mye fart og moro på land og i vann.
Aktiviteter i båt med seil eller motor eller på seilbrett.

Alle nivåer fra nybegynnere til de med mye erfaring.

Les mer

KNS Shop

KNS Splittflagg

Fra Kr 925.00

Jr Crew Midlayer Jacket

Fra Kr 650.00 Kr 455.00
På salg!
Din handlekurv er tom
KNS Sponsorer

 

Kongelig Norsk Seilforening
Huk Aveny 1, 0287 Oslo
Telefon: 23 27 56 00
E-post: info@kns.no

KNS Seilsportsenter Ulabrand
Daglig leder: Geir Dahl Andersen
Hengsengveien 31, 0287 Oslo
Telefon: 916 01 352
E-post: geir@kns.no

Dronningen Selskapslokaler
Huk Aveny 1
0287 Oslo
Telefon: 91 13 18 35
E-post: dronningen@kns.no

Havnekontor:

Kontaktepost: einar@kns.no

 

 Havnesjef   934 08 820   kl. 08.00-16.00 hverdager
 Havneassistent   992 74 368   kl. 08.00-16.00 hverdager

 Havnevakttelefon

Kun bemannet i sommhalvåret

  909 82 648   kl. 16.00-21.30 hverdager

  kl. 08.00-21.30 lørdag og søndag

Åpningstider Sekretariatet:
Man-fre kl. 09-16