Lover for Kongelig norsk seilforening

Kongelig Norsk Seilforening (KNS)
Royal Norwegian Yacht Club

Stiftet 7. februar 1883

Vedtatt den 10. desember 1904, med senere endringer av 28. mai 1969, 30. november 1970, 30. november 1971, 3. desember 1974, 6. desember 1977, 4.desember 1979, 6.desember 1983, 3. desember 1987, 4. desember 1991, 3. desember 1992, 8. desember 1994, 5. desember 1996, 4. desember 1997, 10. desember 1998, 9. desember 1999, 7. desember 2000, 6. desember 2001, 5. desember 2002, 2. desember 2004, 4. desember 2008, 2. desember 2010, 8. desember 2011, 5.desember 2013 og 8.desember 2016.

§ 1 Navn og sete

Foreningens navn er Kongelig Norsk Seilforening (KNS). Dens sete er i Oslo.


§ 2 Formål

(1) Foreningens formål er å fremme seilsport som konkurranseidrett og friluftsliv i sunne former, som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


§ 3 Organisasjon

(1) Foreningen er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets.

(2) Foreningen er medlem av Norges Seilforbund og de(t) særforbund som foreningens årsmøte bestemmer.

(3) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(4) Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for foreningen uavhengig av hva som måtte stå i foreningens egen lov.

 

§ 4 Medlemmer

(1) Alle som aksepterer foreningens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

(2) Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs og foreningens lover og bestemmelser.

(3) Søknad om medlemskap skal gjøres skriftlig på KNS´ vedtatte søknadsskjema. Søknaden skal inneholde fullt navn, alder og bopel, og det skal oppgis om søkeren har vært medlem av andre foreninger tilsluttet NIF.

(4) En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

(5) Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

(6) Som innbudte medlemmer kan styret ta opp personer som har gjort seg fortjent av foreningen.

(7) Æresformann og æresmedlemmer utnevnes av ordinært årsmøte etter innstilling fra rådet og styret.

(8) Utmelding skal skje skriftlig innen 1. januar for å bli fritatt for kontingent kommende år.

(9) Foreningen plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.


§ 5 Medlemskontingent og avgifter

(1) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

(2) Medlemmer som har betalt kontingent i 50 år, er fritatt for videre betaling av kontingent.

(3) Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i foreningens aktivitetstilbud.


§ 6 Stemmerett og valgbarhet

(1) For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

(2) Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i foreningen, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i foreningen. Utøver med kontrakt og medlemskap i foreningen kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i foreningen. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra foreningens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.


§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

(1) For refusjon av utgifter og godtgjørelse til foreningens tillitsvalgte gjelder:
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.


§ 8 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.

(3) Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.


§ 9 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken 
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken 
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part 
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. 

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i foreningen.


§ 10 Straffesaker

(1) For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).


§ 11 Årsmøtet

(1) Foreningens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år mellom 15. februar og 31. mars.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller på foreningens internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret innen 1 måned før årsmøtet. Forslag til kandidater til valg må være sendt styret innen samme frist og være fulgt av bekreftelse på at vedkommende kandidat er villig til å påta seg verv.

(3) Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

(4) Alle innkomne forslag skal legges frem for årsmøtet sammen med rådets og styrets innstilling.

(5) Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(6) Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer i henhold til foreningens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

(7) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.


§ 12 Ledelse av årsmøtet

(1) Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av foreningen.


§ 13 Årsmøtets oppgaver

(1) Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Godkjenne Foreningens årsberetning og organisasjonsplan.
5. Godkjenne Foreningens regnskap i revidert stand.
6. Godkjenne styrets forslag om kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom.
7. Behandle innkomne forslag og saker.
8. Fastsette medlemskontingent og avgifter.
9. Vedta foreningens budsjett.
10. Foreta følgende valg:
a) Styrets leder, 1. og 2. nestleder.
b) 3-5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c) 9 medlemmer til rådet som velges samlet. 
d) Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
e) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere foreningens regnskap .
f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet.
g) Kontrollkomité med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

(3) Styrets leder, nestledere og styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Funksjonstiden for styrets leder og nestledere kan forlenges med 1 år etter årsmøtets beslutning. Hvis begge nestlederne velges samtidig (samme år) anses annen nestleder som valgt kun for ett år. Blir det på grunn av opprykk eller avgang nødvendig å velge medlemmer av styret utenfor vanlig tur, skal den som hadde minst stemmetall bare velges for ett år, hvis det ikke skjer ved særskilt valg. Internasjonalt omtales styrets leder og nestledere som commodore, vice commodore og rear commodore.

(4) En person er ikke valgbar som styrets leder eller nestleder for mer enn to perioder på rad, og i den forbindelse regnes de to nestledernes funksjoner som en, slik at man maksimalt kan velges for to perioder på rad til vervet nestleder. Dog kan en nestleder eller et styremedlem som første gang ble valgt for ett år, gjenvelges for en tredje periode. Styremedlemmer er valgbare for tre perioder på rad.

(5) Varamedlemmer velges for ett år av gangen. De er ikke valgbare til dette verv mer enn seks år på rad.

(6) Valgkomitéens medlemmer velges for en periode på 1 år.

(7) Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-21.

(8) Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

(9) Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.


§ 14 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

(3) Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(4) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.

(6) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


§ 15 Ekstraordinært årsmøte i foreningen

(1) Ekstraordinært årsmøte i foreningen innkalles av foreningens styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på årsmøte i foreningen.
b) Vedtak i styret i foreningen.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer.
d) Krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.
e) Krav fra et flertall av alle Rådets medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte i foreningen skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.


§ 16 Foreningens styre

(1) Foreningen ledes og forpliktes av styret, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Foreningens firma tegnes av styrets leder, eller en nestleder og generalsekretæren i felleskap.

(2) Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Påse at foreningens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at foreningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
4. Representere foreningen utad.
5. Ivareta foreningens og medlemmenes interesser.

(3) Styret skal holde møte når styrets leder bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Varamedlemmene innkalles til styremøtene.

(4) Styrets leder styrets forhandlinger og foreningens møter, hvis ikke annet er fastsatt.
(5) 1. nestleder fungerer som styrets leder under dennes fravær. I begge forannevntes fravær fungerer 2. nestleder som styrets leder. Hvis et styremedlem er fraværende, stemmer det varamedlem som har samme kjønn som det fraværende i hans sted. 
(6) Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

(7) I følgende saker skal avstemningen i styret være hemmelig (svarte og røde kuler):
a) Valg av æresmedlemmer
b) Opptak av innbudte medlemmer
c) Saker hvor styret finner hemmelig avstemning ønskelig

Ved behandling av punkt a, b og c må avgjørelsen være enstemmig.
(8) Styret treffer bestemmelser i alle saker som ikke skal avgjøres eller er avgjort av årsmøtet.
(9) Styret kan utdele hederstegn til medlemmer på grunnlag av fremragende sportslig innsats., og/eller ekstraordinær innsats for foreningens fremme. Hederstegnet utdeles på årsmøtet, eller ved spesielle anledninger som jubileer e.l. 
(10) Styret kan i særlige situasjoner treffe beslutninger om kjøp, salg og pantsettelse av fast eiendom, dersom det ikke er tid til å innkalle eller det av andre spesielle grunner ikke lar seg gjøre å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Vedtak må fattes med minst 6 stemmer, og beslutningen må anbefales av rådet. Styret plikter så snart det etter omstendighetene er naturlig å informere medlemmene og eventuelt innkalle til årsmøte (evt. ekstraordinært årsmøte) for orientering om beslutningen. 
(11) Styret kan oppnevne eskadresjef og i samråd med denne, oppnevne én eller to vise-eskadresjefer.

(12) Det skal føres protokoll over alle styremøter, komitémøter og årsmøter.
(13) Styrets leder har ansvaret for at foreningen rapporterer til overordnede organisasjonsledd i tråd med de til enhver tid gjeldende krav om dette.
(14) Styret tilsetter en generalsekretær som skal forestå den daglige ledelsen av foreningen, og fastsetter dennes instruks. 

§ 17 Råd
(1) Rådet er rådgivende organ for foreningens styre. 
(2) Rådet velges av årsmøtet. Det består av ni medlemmer. Valgbare er medlemmer av foreningen som har vært medlem eller varamedlem i foreningens styre eller har vært medlem av styret i en annen seilforening tilsluttet Norges Seilforbund. Medlemmer og varamenn i sittende styre kan ikke være medlemmer i rådet. 
(3) Rådets medlemmer velges for 3 år og kan gjenvelges én gang. Medlemmer kan også velges inn igjen ved senere anledninger.
(4) Foreningens avgående leder av styret velges inn i Rådet, dersom denne stiller til valg, på det første årsmøtet etter det årsmøtet der denne fratrådte som styrets leder. Rådets medlemmer velger på egen hånd ordfører, viseordfører og sekretær. Disse velges for 1 år av gangen med en maksimal sammenhengende funksjonstid på 3 år i hver funksjon. Rådet fører sin egen forhandlingsprotokoll. 
(5) Rådet skal ha minst 2 møter i året, hvorav det ene skal holdes før årsmøtet. For øvrig holdes møter så ofte rådets ordfører eller minst 5 av rådsmedlemmene finner det nødvendig, eller når styret ønsker rådets uttalelser i en sak. Møtene innkalles av ordføreren. Rådet er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene, inklusive ordføreren eller varaordføreren, er til stede. 
(6) Rådet skal:
a) behandle alle forslag til endringer i foreningens lover
b) behandle alle saker som er av større økonomisk betydning for foreningen, så som opptakelse av lån, disponering av fonds, pantsetting eller avhendelse av foreningens faste eiendom eller andre verdier, og igangsetting av større arbeider. 
c) gjennomgå årsberetning og regnskap før årsmøtet
d) behandle alle saker som foreningens styre ønsker rådets uttalelse om
e) foreta innstilling om innvotering av æresformann, æresmedlemmer og innbudte medlemmer overfor foreningens styre
f) selv ta opp og behandle saker det mener er av vesentlig betydning for foreningen
(7) Rådet avgir sin innstilling i alle saker for styret, men kan selv ikke fatte noen beslutning som er bindende for foreningen. 
(8) Alle innstillinger gis ved flertall av de fremmøtte. Avstemmingen skal dog være hemmelig (svarte og røde kuler) når rådet behandler følgende spørsmål:
a) Valg av æresmedlemmer
b) Opptakelse av innbudte medlemmer
c) Saker hvor rådet finner hemmelig avstemning ønskelig
Ved behandling av punkt a, b og c må avgjørelsen være enstemmig.
(9) Alle henvendelser fra foreningens medlemmer til rådet skal sendes gjennom foreningens styre.

§ 18 Komiteer/avdelinger/grupper

(1) Valgkomiteen velges etter reglene i § 13, etter innstilling fra rådet, og skal legge frem innstilling til kandidater til styre, råd og kontrollkomité, som velges på årsmøtet.

(2) Styret beslutter og oppnevner medlemmer av øvrige komitéer, utvalg, grupper og avdelinger.

(3) For komitéers, utvalgs og gruppers/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og komitéer, utvalg og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjennelse.

§ 19 Båtregister og avgifter
(1) Foreningen fører et båtregister hvor båter kan tas inn som ikke brukes i ervervsmessig øyemed.
(2) I registeret kan bare medlemmer av KNS føres opp som eiere. Unntak herfra kan i særlige tilfelle avgjøres av styret.
(3) Båtregisteret består av:
a) Ett register for seilbåter av anerkjent klasse eller seilbåter som styret finner passer i dette register, dersom eieren ønsker båten registrert.
b) Ett register over maskindrevne båter som styret finner passer i dette register, dersom eieren ønsker båten registrert.
(4) En båt bør ikke tas inn i registeret under et navn hvor forveksling kan oppstå med båt som tidligere er registrert.
(5) En båteier kan på anmodning få utstedt sertifikat som viser at båten er inntatt i foreningens register. Sertifikatet mister sin gyldighet hvis eieren trer ut av foreningen eller hvis båten går over til ny eier. 
(6) En båt som på grunn av vanskjøtsel eller andre årsaker ikke fyller de fordringer som styret stiller, kan strykes av registeret.
(7) Båtavgifter fastsettes av årsmøtet etter innstilling av styret.
(8) Båt må meldes ut før 1. januar for at eieren skal bli fritatt for avgift kommende år.
(9) Båtavgift betales av den som i foreningens register står oppført som eier pr. 1. januar. Går en båt over til ny eier, betaler den nye eier avgift ved registreringen under sitt navn. Hvis den nye eier allerede har betalt avgift for båt for året, kan ny avgift bortfalle med mindre den er større enn den allerede betalte. I så fall betales det overskytende beløp. 

§ 20 Foreningens flagg og stander
(1) Foreningens flagg er ifølge kongelige resolusjoner av 6. desember 1884, 27. januar 1906 og 19. august 1932: Det norske orlogsflagget med H.M. Kongens kronete navnesiffer i gull på et hvitt, firkantet felt, anbragt i flaggets midte. 
(2) Flagget føres:
a) På klubbhus eller andre steder der foreningen har offisielt tilhold.
b) På båter registrert i KNS båtregister som eies av medlem som er norsk statsborger. Båten må tilfredsstile nasjonale og internasjonale krav for føring av norsk flagg, herunder dokumentasjon på at norsk toll og avgifter er betalt. Registrering enten i Småbåtregisteret, eller Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) anses tilstrekkelig. Foreligger ikke slik registrering vil KNS kreve nødvendig dokumentasjon utlevert av medlemmet for å sikre at vilkårene er oppfylt.
(3) Foreningens stander er en ved linen i tre like brede horisontale felt, delt trekant. Det midterste felt hvitt og de to ytterfelter blå. I midtfeltet er anbrakt en kongekrone over foreningens initialer i gull. 
(4) Stander kan føres på en båt som føres av et medlem, også om vedkommende er utenlandsk statsborger.
(5) Ved bruk av flagg og stander skal foreningens flaggreglement følges. Flaggreglementet fastsettes av styret.
(6) Styret kan iverksette alminnelige disiplinærforføyninger, jf. NIFs lov §11-1, overfor medlemmer som bryter med denne bestemmelsen.

§ 21 Lovendring
Endringer i foreningens lov og regler for disponering av foreningens fond og midler, kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i foreningen etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Dette gjelder ikke endringer foranlediget av utmeldelse av NIF. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. Dette gjelder ikke de avvik som er akseptert ved foreningens opptak i NIF.

§ 22 kan ikke endres

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for foreningen, trer i kraft umiddelbart, med de begrensninger som er beskrevet ovenfor.

§ 22 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslag herom på forhånd er satt opp på sakslisten som er tilstilt medlemmene minst 14 dager før møtet.
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, og for at foreningen skal oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen (§ 21 kommer da til anvendelse.)
Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med det, treffes i samsvar med foreningens lovbestemmelse om lovendringer.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt medlemskap i NIF.
Ved oppløsning skal foreningens midler benyttes til fremme av norsk seilsport. Samme årsmøte som bestemmer oppløsning, velger et styre som disponerer midlene i samråd med Norges Idrettsforbund.


§ 23 Foreningens arkiv
Ved oppløsning sendes foreningens arkiv til idrettskretsen

EasyDNNNews
Kalender

Julebord for Tur og hav

7. desember blir det julebord på Dronningen 

Les mer

Mandagsmøte 7 januar

Edward Hambro forteller fra Sleipner forliset i 1999

Les mer

Mandagsmøte 4 februar

Med "Moon" fra is til is på 2 år - Fra Alaska til Grønland via Panama

Les mer

KNS Shop
Din handlekurv er tom
KNS Sponsorer

 

Kongelig Norsk Seilforening
Huk Aveny 1, 0287 Oslo
Telefon: 23 27 56 00
E-post: info@kns.no

KNS Seilsportsenter Ulabrand
Daglig leder: Geir Dahl Andersen
Hengsengveien 31, 0287 Oslo
Telefon: 916 01 352
E-post: geir@kns.no

Dronningen Selskapslokaler
Huk Aveny 1
0287 Oslo
Telefon: 91 13 18 35
E-post: dronningen@kns.no

Havnekontor:

Kontaktepost: einar@kns.no

 

 Havnesjef   934 08 820   kl. 08.00-16.00 hverdager
 Havneassistent   992 74 368   kl. 08.00-16.00 hverdager

 Havnevakttelefon

 

  909 82 648   kl. 16.00-21.30 hverdager

  kl. 08.00-21.30 lørdag og søndag

Åpningstider Sekretariatet:
Man-fre kl. 09-16