Lover

LOV FOR KONGELIG NORSK SEILFORENING

Kongelig Norsk Seilforening (KNS) Royal Norwegian Yacht Club (RNYC)

Stiftet 7. februar 1883

Vedtatt den 10. desember 1904, med senere endringer av 28. mai 1969, 30. november 1970,

30. november 1971, 3. desember 1974, 6. desember 1977, 4.desember 1979, 6. desember 1983, 3. desember 1987, 4. desember 1991, 3. desember 1992, 8. desember 1994, 5. desember 1996, 4. desember 1997, 10. desember 1998, 9. desember 1999, 7. desember 2000, 6. desember 2001, 5. desember 2002, 2. desember 2004, 4. desember 2008, 2. desember 2010, 8. desember 2011, 5. desember 2013, 8.desember 2016, 15. mars 2018, 14. mars 2019. 29. april 2020

§ 1 Navn og sete

Foreningens navn er Kongelig Norsk Seilforening (KNS). Dens sete er i Oslo.

§ 2 Formål

(1)      Foreningens formål er å fremme seilsport som konkurranseidrett og friluftsliv i sunne former, som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2)      Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 3 Organisasjon

(1)      Foreningen er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets.

(2)      Foreningen er medlem av Norges Seilforbund

(3)      Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(4)      Foreningen skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

§ 4 Medlemmer

(1)      For at en person skal opptas i foreningen må vedkommende: 

a.       Akseptere å overholde foreningens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.    

b.       Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til foreningen og andre organisasjonsledd i NIF.

(2)      Søknad om medlemskap skal gjøres skriftlig på KNS´ vedtatte søknadsskjema. Søknaden skal inneholde fullt navn, alder og bopel, og det skal oppgis om søkeren har vært medlem av andre foreninger tilsluttet NIF.

(3)      Styret i foreningen kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til foreningens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(4)      Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

(5)      Medlemmet plikter å overholde KNSs, og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

(6)      Æresformann og æresmedlemmer utnevnes av ordinært årsmøte etter innstilling fra rådet og styret. Innbudte medlemmer utnevnes av styret etter innstilling fra rådet.

(7)      Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(8)      Foreningen kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i foreningen og skal strykes fra foreningens medlemsliste.

(9)      Styret i foreningen kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

Ved fratakelse av medlemskap kan foreningens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til foreningens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Foreningens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(9)    Foreningen skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 5 Medlemskontingent og avgifter

(1)    Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

(2)    Medlemmer som har betalt kontingent i 50 år blir livsvarige medlemmer med fulle rettigheter og er fritatt for medlemskontingent

(3)    Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i foreningens aktivitetstilbud.

§ 5 Kjønnsfordeling

(1)    KNS skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til Seiltinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)    Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)    Idrettsstyret kan pålegge foreningen å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)    Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. for én et valg/oppnevning.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(2)    For å ha stemmerett og være valgbar som representant til årsmøte- og tingvalgte organer i foreningen og i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av KNS i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til foreningen.

(3)    Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i foreningen: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovkomité, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

(4)    Et medlem kan ikke ha styreverv i flere foreninger som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gleder andre tillitsverv som gir påvirkningsmuligheter over den aktuelle konkurranseaktiviteten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.

(5)    Forslagsrett:

a.       Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i foreningen.

b.       Styret i foreningen har forslagsrett til og på årsmøtet i foreningen.

c.       Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor dets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komitéens/utvalgets arbeidsområde.

d.        

(6)    Møte- og talerett:

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i foreningen. Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor vedkommende arbeidsområde.

§ 7 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(1)    Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

a.       Utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20%, eller

b.       Mottar mer enn 1 G i lønn/andre

(2)    En arbeidstaker i foreningen har ikke stemmerett i foreningens årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i foreningen eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3)    En arbeidstaker i foreningen kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(4)    Bestemmelsen er ikke til hinder for at foreningen gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til foreningens styre.

(5)    En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)    Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til foreningen

(1)    Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av foreningen som overstiger 1G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i foreningen eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av foreningen. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)    Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)     En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4)    Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 9 Inhabilitet

(1)    En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i foreningen er inhabil til å           tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a.       når vedkommende selv er part i saken,

b.       når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c.       når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d.       når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)    Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   

(3)    Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i foreningen.

(4)    Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommende standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5)    Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)    I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)    I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

(8)    Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i foreningen.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)    Styrer, komiteer og utvalg i foreningen er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)    Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

(3)    Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)    Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)    Godtgjørelse til generalsekretær skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

§ 12 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1)    Foreningen er regnskaps- og revisjonspliktig og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsmøteregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer og foreningens generalsekretær.

Foreningen skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon, regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor.

(2)    Bankkonti skal være knyttet til foreningen og skal disponeres av to personer i fellesskap. Foreningen skal ha underslagforsikring.

§ 13 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1)    På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet..

(2)    Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(3)    Budsjettet vedtatt av styret bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 14 Utlån og garanti.

Foreningen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lån eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

 

§ 15 Årsmøtet

(1)    Foreningens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år mellom 15. februar og 31.

mars.

(2)    Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på foreningens internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på foreningens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest én måned før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3)    Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4)    Alle innkomne forslag skal legges frem for årsmøtet sammen med rådets og styrets innstilling.

(5)    Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være tilstede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

(6)    Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet..Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

(7)    På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

§ 16 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken valgt dirigenten(e) eller protokollfører behøver å være medlem av foreningen.

§ 17 Årsmøtets oppgaver

(1)    Årsmøtet skal:

1.       Godkjenne de stemmeberettigede.

2.       Velge dirigent(er),

3.       Velge protokollfører(e)

4.       Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.       Godkjenne innkallingen.

6.       Godkjenne sakslisten.

7.       Godkjenne forretningsorden

8.       Godkjenne og behandle Foreningens årsberetning.

9.       Godkjenne og behandle Foreningens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

10.   Godkjenne styrets forslag om kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom.

11.   Behandle forslag og saker.

12.   Fastsette medlemskontingent og avgifter.

a.       Medlemskontingenten betales forskuddsvis.

b.       Medlemmer som har betalt kontingent i 50 år blir livsvarige medlemmer med fulle rettigheter og er fritatt for medlemskontingent

c.       Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i foreningens aktivitetstilbud.

13.    

14.   Vedta foreningens budsjett.

15.   Behandle foreningens organisasjonsplan

16.   Foreta følgende valg:

Styrets leder, 1. og 2. nestleder.

4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

9 medlemmer til rådet som velges samlet.

Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Kontrollkomité med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere foreningens regnskap.

Representanter til ting og møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne slike.

(2)    Leder og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges et 1. varamedlem og et 2. varamedlem.

(3)    Styrets leder, nestledere og styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Funksjonstiden for styrets leder og nestledere kan forlenges med 1 år etter årsmøtets beslutning. Hvis begge nestlederne velges samtidig (samme år) anses annen nestleder som valgt kun for ett år. Blir det på grunn av opprykk eller avgang nødvendig å velge medlemmer av styret utenfor vanlig tur, skal den som hadde minst stemmetall bare velges for ett år, hvis det ikke skjer ved særskilt valg. Internasjonalt omtales styrets leder og nestledere som commodore, vice commodore og rear commodore.

(4)    En person er ikke valgbar som styrets leder eller nestleder for mer enn to perioder på rad, og i den forbindelse regnes de to nestledernes funksjoner som en, slik at man maksimalt kan velges for to perioder på rad til vervet nestleder. Dog kan en nestleder eller et styremedlem som første gang ble valgt for ett år, gjenvelges for en tredje periode. Styremedlemmer er valgbare for tre perioder på rad.

(5)    Varamedlemmer velges for ett år av gangen. De er ikke valgbare til dette verv mer enn seks år på rad.

(6)    Valgkomitéens medlemmer velges for en periode på 1 år.

(7)    Kontrollkomiteen velges for en periode på 1 år

(8)    Valgene skjer etter bestemmelsene i § 18.

§ 18 Stemmegivning på årsmøtet

(1)    Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)    Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, jf. § 15 (2) tredje pkt., eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)    Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)    Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 19 Ekstraordinært årsmøte i foreningen

(1)    Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:

a.       Vedtak av foreningens styre eller årsmøtet.

b.       Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller.

c.       Skriftlig krav fra 1/4 av foreningens stemmeberettigede medlemmer

d.       Krav fra et flertall av alle Rådets medlemmer.

(2)    Sakslisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

(3)    Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4)    Ekstraordinært årsmøte i Foreningen skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)    Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller      virksomhet, kan kun vedtas av årsmøte 

§ 21 Foreningens styre

(1)    Foreningen ledes og forpliktes av styret som representerer foreningen utad og som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Foreningens tegnes av styrets leder, eller en nestleder, og generalsekretæren i fellesskap.

(2)    Styret skal blant annet:

a)      Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

b)      Påse at foreningens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at foreningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

c)       Oppnevne etter behov komiteer/utvalg og utarbeide mandat/instruks for disse.

d)      .

e)      Ivareta foreningens og medlemmenes interesser.

f)        Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen

g)      Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten

h)      Oppnevne representanter til årsmøter og Seilting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

i)         Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

(3)    Styret skal holde møte når styrets leder bestemmer det eller minst to av styremedlemmene forlanger det. Varamedlemmene innkalles til styremøtene.

(4)    Styrets forhandlinger og foreningens møter ledes av styrets leder, hvis ikke annet er fastsatt.

(5)    1. nestleder fungerer som styrets leder under dennes fravær. I begge forannevntes fravær fungerer 2. nestleder som styrets leder. Hvis et styremedlem er fraværende, stemmer det varamedlem som har samme kjønn som det fraværende medlemmet i dennes sted.

(6)    Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

(7)    I følgende saker skal avstemningen i styret være hemmelig (svarte og røde kuler):

a.       Valg av æresmedlemmer

b.       Opptak av innbudte medlemmer

c.       Saker hvor styret finner hemmelig avstemning ønskelig

Ved behandling av punkt a, b og c må avgjørelsen være enstemmig.

(8)    Styret treffer bestemmelser i alle saker som ikke skal avgjøres eller er avgjort av årsmøtet.

(9)    Styret kan utdele hederstegn til medlemmer på grunnlag av fremragende sportslig innsats og/eller ekstraordinær innsats for foreningens fremme. Hederstegnet utdeles på årsmøtet, eller ved spesielle anledninger som jubileer e.l.

(10)Styret kan oppnevne eskadresjef og i samråd med denne, oppnevne én eller to vise- eskadresjefer.

(11)Det skal føres protokoll over alle styremøter, komitémøter og årsmøter.

(12)Styrets leder har ansvaret for at foreningen rapporterer til overordnede organisasjonsledd i tråd med de til enhver tid gjeldende krav om dette.

(13)Styret tilsetter en generalsekretær som skal forestå den daglige ledelsen av foreningen, og fastsetter dennes instruks.

§ 22 Råd

(1)    Rådet er rådgivende organ for Foreningens styre.

(2)    Rådet velges av årsmøtet. Det består av ni medlemmer. Valgbare er medlemmer av foreningen som har vært medlem eller varamedlem i foreningens styre eller har vært medlem av styret i en annen seilforening tilsluttet Norges Seilforbund. Medlemmer og varamenn i sittende styre kan ikke være medlemmer i rådet.

(3)    Rådets medlemmer velges for 3 år og kan gjenvelges én gang. Medlemmer kan også velges inn igjen ved senere anledninger.

(4)    Foreningens avgående leder av styret velges inn i Rådet, dersom denne stiller til valg, på det første årsmøtet etter det årsmøtet der denne fratrådte som styrets leder. Rådets medlemmer velger på egen hånd ordfører, viseordfører og sekretær. Disse velges for 1 år av gangen med en maksimal sammenhengende funksjonstid på 3 år i hver funksjon. Rådet fører sin egen forhandlingsprotokoll.

(5)    Rådet skal ha minst 2 møter i året, hvorav det ene skal holdes før årsmøtet. For øvrig holdes møter så ofte rådets ordfører eller minst 5 av rådsmedlemmene finner det nødvendig, eller når styret ønsker rådets uttalelser i en sak. Møtene innkalles av ordføreren. Rådet er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene, inklusive ordføreren eller varaordføreren, er til stede.

(6)    Rådet skal:

a.       Behandle alle forslag til endringer i foreningens lover

b.       Behandle alle saker som er av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang for foreningen, større økonomisk betydning for foreningen, så som opptakelse av lån, disponering av fonds, pantsetting eller avhendelse av foreningens faste eiendom eller andre verdier, og igangsetting av større arbeider.

c.       Gjennomgå årsberetning og regnskap før årsmøtet

d.       Behandle alle saker som foreningens styre ønsker rådets uttalelse om

e.       Foreta innstilling om innvotering av æresformann, æresmedlemmer og innbudte medlemmer overfor foreningens styre

f.         Selv ta opp og behandle saker det mener er av vesentlig betydning for foreningen.

(7)    Rådet avgir sin innstilling i alle saker for styret, men kan selv ikke fatte noen beslutning som er bindende for foreningen.

(8)    Alle innstillinger gis ved flertall av de fremmøtte. Avstemmingen skal dog være hemmelig (svarte og røde kuler) når rådet behandler følgende spørsmål:

a.       Valg av æresmedlemmer

b.       Opptakelse av innbudte medlemmer

c.       Saker hvor rådet finner hemmelig avstemning ønskelig

Ved behandling av punkt a, b og c må avgjørelsen være enstemmig.

(9)    Alle henvendelser fra foreningens medlemmer til rådet skal sendes gjennom foreningens styre.

§ 23 Kontrollutvalg

 

(1)    Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a.       Påse at foreningens virksomhet drives i samsvar med foreningens og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b.       Ha et særlig fokus på at foreningen har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilginger og økonomiske rammer.

c.       Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi et uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d.       Føre protokoll over sine møter og avgi en beretning til årsmøtet. Utvalget skal ha minst et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

(2)    Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

(3)    Årsmøtet kan vedta instruks for kontrollutvalget med presiseringer av omfanget av dets oppgaver.

§ 24 Valgkomité

(1)    Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra rådet, og skal legge frem innstilling til kandidater til styre, råd og kontrollkomité, som velges på årsmøtet. Medlem av valgkomiteen som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§ 25 Grupper

(1)    Styret beslutter og oppnevner medlemmer av øvrige komitéer, utvalg, grupper og avdelinger.

(2)    For komitéers, utvalgs og gruppers/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og komitéer, utvalg og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjennelse.

§ 26 Båtregister og avgifter

(1)    Foreningen fører et båtregister hvor båter kan tas inn som ikke brukes i ervervsmessig øyemed.

(2)    I registeret kan bare medlemmer av KNS føres opp som eiere. Unntak herfra kan i særlige tilfelle avgjøres av styret.

(3)    Båtregisteret består av:

a.       Ett register for seilbåter av anerkjent klasse eller seilbåter som styret finner passer i dette register, dersom eieren ønsker båten registrert.

b.       Ett register over maskindrevne båter som styret finner passer i dette register, dersom eieren ønsker båten registrert.

(4)    En båt bør ikke tas inn i registeret under et navn hvor forveksling kan oppstå med båt som tidligere er registrert.

(5)    En båteier kan på anmodning få utstedt sertifikat som viser at båten er inntatt i foreningens register. Sertifikatet mister sin gyldighet hvis eieren trer ut av foreningen eller hvis båten går over til ny eier.

(6)    En båt som på grunn av vanskjøtsel eller andre årsaker ikke fyller de fordringer som styret stiller, kan strykes av registeret.

(7)    Båtavgifter fastsettes av årsmøtet etter innstilling av styret.

(8)    Båt må meldes ut før 1. januar for at eieren skal bli fritatt for avgift kommende år.

(9)    Båtavgift betales av den som i foreningens register står oppført som eier pr. 1. januar. Går en båt over til ny eier, betaler den nye eier avgift ved registreringen under sitt navn. Hvis den nye eier allerede har betalt avgift for båt for året, kan ny avgift bortfalle med mindre den er større enn den allerede betalte. I så fall betales det overskytende beløp.

§ 27 Foreningens flagg og stander

(1)    Foreningens flagg er ifølge kongelige resolusjoner av 6. desember 1884, 27. januar 1906 og 19. august 1932: Det norske orlogsflagget med H.M. Kongens kronete navnesiffer i gull på et hvitt, firkantet felt, anbragt i flaggets midte.

(2)    Flagget føres:

a.       På klubbhus eller andre steder der foreningen har offisielt tilhold.

b.       På båter registrert i KNS båtregister som eies av medlem som er norsk statsborger. Båten må tilfredsstille nasjonale og internasjonale krav for føring av norsk flagg, herunder dokumentasjon på at norsk toll og avgifter er betalt. Registrering enten i Småbåtregisteret, eller Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) anses tilstrekkelig. Foreligger ikke slik registrering vil KNS kreve nødvendig dokumentasjon utlevert av medlemmet for å sikre at vilkårene er oppfylt.

(3)    Foreningens stander er en ved linen i tre like brede horisontale felt, delt trekant. Det midterste felt hvitt og de to ytterfelter blå. I midtfeltet er anbrakt en kongekrone over foreningens initialer i gull.

(4)    Stander kan føres på en båt som føres av et medlem, også om vedkommende er utenlandsk statsborger.

(5)    Ved bruk av flagg og stander skal foreningens flaggreglement følges. Flaggreglementet fastsettes av styret.

(6)    Styret kan iverksette alminnelige disiplinærforføyninger, jf. NIFs lov §11-1, overfor medlemmer som bryter med denne bestemmelsen.

 

§ 28 Lovendring

(1)    Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for foreningens medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

(2)     Øvrige endringer i foreningens lov og regler for disponering av foreningens fond og midler, kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i foreningen etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til Idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom foreningens regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid met NIFs regelverk. Dette gjelder ikke avvik fra normen som ble akseptert ved foreningens opptak i NIF.

(3)    Endringer i § 28 og 29 kan ikke vedtas med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 29 Oppløsning, sammenslutning, og annet opphør

(1)     Oppløsning av foreningen må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum 3 måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom foreningens årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er foreningen oppløst uten påfølgende årsmøte. Foreningen skal skriftlig varsle idrettskrets og Norges Seilforbund senest 14 dager før foreningens årsmøte behandler forslag om oppløsning etter at forslag herom på forhånd er satt opp på sakslisten som er tilstilt medlemmene minst 14 dager før møtet.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen (§28 kommer da til anvendelse.) Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med det, treffes i samsvar med foreningens lovbestemmelse om lovendringer.

(2)     Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister dermed sitt medlemskap i NIF.

(3)     Ved oppløsning eller annet opphør av foreningen skal foreningens midler disponeres til fremme av norsk seilsport. På møtet som beslutter endelig oppløsning velges et styre som disponerer midlene i samråd med NIFs styre.  Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

§ 27 Foreningens arkiv

Ved oppløsning sendes foreningens arkiv til idrettskretsen

Laget av Kompani Kvam