Om kns

OM KNS

Styret & Komiteer

Styret

KNS har et styre valgt av medlemmene på Årsmøtet.

Styremedlemmene velges for to år av gangen og varamedlemmer for ett år av gangen på foreningens årsmøte.

Selv om Sekretariatet gjennomfører de fleste av styrets beslutninger, foregår mye av det praktiske arbeidet i komitéene bestående av tillitsvalgte medlemmer.

STYREMEDLEMMER

NAVNVERVEPOSTTLFVALGT
Nils KlippenbergStyreledernils.klippenberg@siemens.com415 03 8062021
Benedicte Lind Bjørland1.nestlederbenedicte.bjorland@gmail.com997 05 8282021
Håkon Ingvaldsen2.nestlederhin@farco.no909 39 0992024
Niclas FureStyremedlemniclas.fure@gmail.com928 69 2102021
Karianne MellebyStyremedlem415 58 1482024
Anne WichstrømStyremedlemanne.wichstrom@gmail.com971 85 4402021
Erlend MunkebyStyremedlemerlend.munkeby@kollenhopp.no2023
Anne Grete SagenVaramedlemannegreteo@gmail.com 2022
Johan BrandVaramedlem 2023

Rådet

Rådet i KNS er høringsinstans for saker av større økonomisk omfang. Rådet velges på foreningens årsmøte, og utgår i fra avgåtte styremedlemmer og formenn. Rådets medlemmer velges for tre år av gangen, og maks seks å

Rådet velger selv ordfører, varaordfører og sekretær.

Arrangementsforum:

Arrangementsforum er en rådgivende komité for styret.

Komiteen jobber primært med langsiktige arrangementer.

Tur- og havseilingskomitéen

Tur- og havseilingskomitéen har ansvaret for turseilermøter, turseilercupen, vikingtreff, pinsetreff og sommercruise som arrangeres i KNS´regi.

Målsetting er å tilrettelegge for aktiviteter for turseilermiljøet. Komitéen jobber med alle turseilingsarrangementer inkl. faste månedsmøter i vinterhalvåret. Det er en underkomité knyttet til Tur- og havseilerkomiteen, som jobber med etablering av uthavn i Oslofjorden. 

Virksomhet

KNS har et stort turseilermiljø. På turseilermøtene som arrangeres hver første mandag i måneden utenom seilsesongen møtes 40-60 turseilere. Komiteen arbeider kontinuerlig med sine aktiviteter for medlemmene av gruppen. 

Generelt om arrangementer.

Tur- og havseilergruppen møtes jevnlig gjennom hele vinteren for å lære mer om båt og båtutstyr, navigasjon og andre maritime temaer som er aktuelle når en seiler tur. Gruppen har etablert sin egen seilcup på onsdager på Lysakerfjorden, og har en hyggelig sesongavslutningsfest med premieutdeling for cupen. I sesongen arrangeres også felles turer og hvert annet år går turen til Vikingtreff som er en samling for turseilere fra alle de Kongelige seilforeningene i Skandinavia.

Regattakomitéen

Regattakomitéen i KNS består av en hovedkomité med flere underkomitéer, med ansvar for faste regattaer og oppgaver.

Regattakomitéen har ansvaret for regatta-arrangementene i KNS regi. Målsetting er å arrangere nasjonale og internasjonale kappseilaser av høy kvalitet. Årlige mål er minimum ett NM og ett internasjonalt mesterskap.

Komitéen for utstyr og materiell: Formålet for komitéen for Utstyr og matriell er å legge til rette for at arrangører og komitéer kan gjennomføre arrangementer på sjøen med beskjeden innsats på land før/etter arrangementer. Komitéen skal etterstrebe at moderne utstyr av godkvalitet er tilgjengelig slik at KNS fremstår som landets beste og mest moderne regattaarrangør. 

Færder styringsgruppe: Skal utvikle Færderseilasen til Seilingens «17. mai» og forsterke varemerket Færderseilasen og økonomien knyttet til Seilasen. Komiteen har ansvar følgende: Utvikle Færderseilasen i tråd med Strategien, strategiske beslutninger i relasjon til Færderseilase. budsjett og regnskap til Færderseilasen og Færder Sailing Week. Færderseilasens prosjektgruppe som gjennomføre prosjektet Færderseilasen inkludert Færderuken. Samarbeide med eksterne aktører på enkelte områder for gjennomføring

Havnekomitéen

Havnekomitéen er et bindeledd mellom havnens brukere og KNS´ administrasjon og styre.

Komiteén heter formelt «Huk aveny 1 – og Havnekomitéen», og har som oppgave å tilrettelegge aktiviteter i havn og Huk Aveny 1. 

En del av jobben består av utvikling av ny masterplan for Huk Aveny 1 og Havn.

Komitéen arrangerer også dugnader, tekniske treff og sosiale arrangementer etter regattaer, samt i forbindelse med vårpuss.

Integrert Seiling komitéen

Komiteen har som oppgave å tilrettelegge for seilere med fysiske funksjonsnedsettelser.

Sportskomitéen

Sportskomiteen har ansvar for eliteseiling i KNS og har som mål å utvikle utøvere på et høyt internasjonalt nivå. 

KNS har som mål å sende deltagere til OL i seiling hvert fjerde år. Dette har foreningen lykkes i helt siden seiling første gang var OL gren.

Virksomhet

Sportskomiteen i KNS tilrettelegger for elitesatsing i rekrutteringsklasser i OL-klasser og direkte i OL-klassene. De er en rådgivende komité for styret. De kan ikke ta beslutninger, men komme med innstillinger til Styret, derunder bl.a forslag om økonomisk støtte til eliteseilere.

Generelt om Sport

Utøvere som kommer innunder Sports ansvarsområde er utøvere som har vist resultater, evner og vilje til å satse på seiling på et elitenivå. KNS følger de retningslinjer NSF til enhver tid stiller til eliteseiling.

Generelle krav til utøverne

Medlem av foreningen og seiler for foreningen

Solid basistrening kondisjon, styrke og timer i båt

Solig erfaring og resultater fra regattabanen, fortrinnsvis internasjonalt og fortrinnsvis i den klassen det satses.

Målrettet og realistisk satsning gjennom en langsiktig kvalitetssikret regatta-/treningsplan – med årlig evaluering av trener/sportslig ansvarlig.

Villighet til å satse over lang tid.

Bidragsyter til klubbens aktive med tanke på rekruttering og videreutvikling av elitemiljøet.

Stille opp for klubbens samarbeidspartnere og promotere foreningen i markedsaktiviteter.

Kvalifiserte når en er inne på NSF toppseil/OL-lag

Valgkomitéen

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra Rådet, og legger frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøte/ting. Medlem av valgkomiteen som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. Medlemmer velges for ett år av gangen.

Kontrollkomitéen

Kontrollkomiteen fører tilsyn med KNS sin økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at KNS sine midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at KNS sin interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Finanskomitéen

Finanskomiteen er en rådgivende komité for Styret, som primært jobber med langsiktig finansiering investering.

Klubblokale komitéen

Komiteen er et rådgivende organ for Styret.

Komiteens fokus er innredning av klubblokalene på Dronningen og KNS Seilsportsenter Ulabrand og ivaretar gjenstander knyttet hertil..

Kommunikasjon og branding komitéen

Komiteen for kommunikasjon og branding har som oppgave å sikre en klar profil av KNS i overensstemmelse med KNS sine verdier.

Rekruttering og utdanningskomitéen

Rekruttering og utdanningskomiteen skal arbeide aktivt for å rekruttere frivillige til områder i foreningen.

Komiteen skal jobbe aktivt for å rekruttere frivillige til områder i foreningen der frivillig arbeidskraft kan benyttes i samarbeid med de operative komiteene og administrasjonen.

Boatpool komitéen

Poolbåtkomiteen i KNS bistår administrasjon og Styre med å skape en aktiv gruppe i KNS

KNS har to J/80 og fire J/70´er som inngår i det vi kaller poolbåtordningen.

I 2016 startet KNS en poolbåtordning. Vi ønsker med dette å tiltrekke oss et segment seilere som normalt faller fra sporten – de unge som vil ta steget ut av jolle, men som ikke kan kjøpe egen båt. I 2016 representerte miljøet hele spekteret med ferdighetsnivåer, fra helt nyoppstartede lag til noen av de beste seilerne i Norge.

Gjennom poolbåtordningen ønsker vi å gi de som ikke har lyst eller mulighet til å eie egen båt en mulighet til å likevel komme seg på vannet for å seile.

Styret og komiteer – Seilsportsenter

STYREMEDLEMMER

NAVNVERV
Niclas FureStyreleder
Ida Katrine Berthet
Karianne Undrum Melleby
Elise Sverre
Eivind Westby
Marius Foss
Eira Svedal Nilsson

Komitéer:
Rekruttering
Sosialt, hus og kiosk
Regatta arrangement
Utstyr og brygge
Sikkerhet
Utøvernes Komite

Laget av Kompani Kvam