Om kns

OM KNS

Flaggreglement

Flaggreglementet

1.
Kongelig Norsk Seilforenings flagg kan føres i land på foreningens klubbhus, eller der foreningen måtte ha offisielt tilhold.

2.
Kongelig Norsk Seilforenings flagg kan føres på en båt som er registrert i foreningen når den eies av medlem som er norsk statsborger, og båten er under kommando. En båt som fører foreningens flagg skal vise tydelig navn i overensstemmelse med foreningens båtregister.

3.
En båt er under kommando når den er rustet til seilas og eieren eller hans representant følger med. Det er ikke nødvendig å stryke flagget om eieren eller hans representant går fra borde for kortere fravær. Representant må være medlem av foreningen.

4.
a) Seilfartøy med en mast, som er under seil, fører flagget under gaffelen eller under sprinokken, eller – hvis fartøyet er bermudarigget – i flyndra på storseilet, eller på stang akter.

b) Seilfartøy med flere enn en mast, som er under seil, fører flagget på eller over den aktre mastetoppen, og det er herunder adgang til å sette flagget på stang eller bruke annen anordning med henblikk på å holde det klar av rigg eller seil når det er heist. Er den aktre masten gaffelrigget, er det også anledning til å føre flagget under gaffelen på denne når fartøyet er under seil.

c) Seilfartøy som er under gange for motor, eller som blir slept, og som har seilene nedfirt og beslått, fører flagget på stang akter. Dog har seilfartøy med mer en en mast og som er under gange som foran nevnt, anledning til – selv om seilene er nedfirt og beslått – å føre flagget slik som beskrevet i avsnitt b av denne paragraf.

d) Seilfartøy som ligger til anker, i bøye eller fortøyd på hvilken som helst måte, fører flagget fra stang akter. Dette gjelder prinsipielt også seilfartøy med mer enn en mast. Dog skal det for det sistnevnte være anledning til – såfremt det er praktisk vanskelig å bruke flaggstang akter på grunn av utstikkende bom eller lignende – å føre flagget slik som beskrevet i avsnitt b.

e) Maskindrevet fartøy som ikke fører seil, fører flagget fra stang akter såvel under gange som til ankers m.v. Untatt fra denne regel er maskindrevet fartøy over 10 m (33 fot) lengde overalt og som har eget flaggspill med gaffel, rigget på eller i akterkant av oppbygg midtskips eller nær midtskips. Slikt fartøy kan under gange – og kun da – fører flagget under den foran nevnte gaffel.

5.
En båt under kommando bør føre flagg i flaggtiden, og alltid under gange – også utenfor flaggtiden. Flagget kan strykes i åpen sjø, men skal tones når en møter orlogsfartøy eller lystbåt.  Ved å komme til eller ved gang fra havn skal flagget tones også utenfor flaggtiden, men det strykes igjen når båten er kommet til ankers.  Det samme gjelder møte med orlogsfartøy eller lystbåt som en skylder å hilse.

 6.

Hilsing foregår ved langsomt å senke og heise flagget en gang. En skylder å hilse:

a) H.M. Kongen og andre kongelige personer.

b) Norsk eller fremmed orlogsstasjon, orlogsfartøy eller festning med kommandoen heist.

c) Fremmede lystbåter i norsk farvann.

Det svares straks på en hilsen. Seiler en i eskadre, svarer bare sjefbåten.

 7.

Flaggtiden er fra solens oppgang til dens nedgang, eller fra kl. 08.00 til kl. 21.00, når solen går opp før denne tid eller ned etter. I Sør-Norge (syd for 64° 51,5 N – Rørvik) heises flagget kl. 08.00 i tiden 1. mars til 31. oktober, og kl. 09.00 i tiden 1. november til 28/29. februar. Flagget hales ved solnedgang eller kl. 21.00 når solen går ned etter dette tidspunkt. I Nord-Norge heises flagget kl. 10.00 i tiden 1. november til 28/29 februar.  Flagget hales da kl. 15.00.  For øvrig som i Sør-Norge. Når lystbåt ligger i nærheten av orlogsstasjon, orlogsfartøy eller festning følger en disses flaggtid.   Er flere båter samlet, tas flaggtiden etter foreningens formann, eskadresjef, styremedlem eller eldste tilstedeværende båteier.

KNS stander

8.
Kongelig Norsk Seilforenings stander kan føres i land på foreningens klubbhus eller der foreningen måtte ha offisielt tilhold.

9.
Kongelig Norsk Seilforeningens stander kan føres på båt som er registrert i foreningen, uten hensyn til om eieren er norsk eller utenlandsk statsborger.

Båter med mast fører standeren på høyeste topp. Dampbåt eller motorbåt uten mast fører den på stang forut. Seilfartøy kan også føre standeren under salingen på høyeste mast, på styrbord (eller babord) side, men aldri under annet flagg eller annen stander.

Kjenningsflagg

10.
Foreningens tillitsvalgte kan føre et kjenningsflagg som tilkjennegir den valgtes funksjon i foreningen.

a) Foreningens formanns kjenningsflagg har blå bunn med tre hvite stjerner.

b) Foreningens viseformanns kjenningsflagg har blå bunn med to hvite stjerner.

c) Foreningens styre- og varamedlemmers kjenningsflagg har blå bunn med én hvit stjerne.

d) Eskadresjefens kjenningsflagg har hvit bunn med tre blå stjerner.

e) Vise-eskadresjefens kjenningsflagg har hvit bunn med to blå stjerner.

f) Kjenningsflagg med hvit bunn og en blå stjerne kan føres av et av foreningens medlemmer som er ansvarlig for et av foreningens arrangementer i den tid arrangementet varer.

g) Foreningens dommerflagg er K.N.S. stander med splitt.

11.
Fartøy som er registrert i foreningen kan føre et kjenningsflagg som velges av eieren og godkjennes av styret. Kjenningsflagget føres i foreningsstanderens sted eller under saling. På seilfartøy med fler enn en mast kan kjenningsflagget også føres på eller over den laveste mastetoppen, såsant nasjonalflagget ikke føres der.

ALMINNELIGE FORSKRIFTER

12.
Båt som er registrert i foreningen bør ha et sett av de internasjonale signalflagg ombord til bruk ved flagging og signalisering.

13.
Ved alminnelig flagging skal Kongelig Norsk Seilforenings flagg og stander føres på sin rette plass. Signalflaggene strekkes fra nokken av klyverbommen eller fra baugen, over toppen og til nokken av bommen eller til hekken.

Når flaggingen gjelder H.M.Kongen, kan et flagg føres på standerens plass. Likeledes kan et utenlandsk flagg som ønskes hedret, innta standerens plass. Denne settes i så fall forut eller under en rånok.

14.
Navnestander, fantasiflagg el.lign. kan ikke føres sammen med najonalflagg eller stander på en båt som er registrert i foreningen.

Laget av Kompani Kvam