Om kns

OM KNS

Hva er Trygg Idrett?

Kongelig Norsk Seilforening og Njård jobber sammen for å motvirke all form for trakassering og uønsket atferd i idrettsmiljøet. De to foreningene tar dette samfunnsproblemet på alvor, og ønsker å gå i bresjen for å sikre at utøvere, medlemmer, frivillige og ansatte skal føle trygghet når de deltar i aktiviteter i foreningenes regi. 

Norsk idrett, KNS og Njård har absolutt nulltoleranse for uønsket atferd og trakassering. Det gjelder alt fra mobbing, diskriminering/forskjellsbehandling, rasisme/hatefulle ytringer, krenkende uttalelser, til seksuell trakassering og overgrep. Begge klubbene jobber fortløpende for å motvirke at slike hendelser oppstår, og dersom noe oppstår skal det være enkelt for den utsatte å varsle om forholdet. Vedkommende skal også føle at varselet behandles med full konfidensialitet.

Utvalget Trygg Idrett
Det er nedsatt et utvalg som skal behandle varslene på en profesjonell og objektiv måte. Utvalget består av fire personer, to fra hver klubb, blant annet en jurist og en lege, som alle har undertegnet taushetserklæring. Utvalget for Trygg Idrett fatter selv ingen avgjørelse i sakene, men gir en tilrådning til styret i hhv KNS eller Njård, som har beslutningsmyndighet.

Det er viktig å understreke at Utvalget vil behandle alle trakasseringssaker som handler om atferd som er uakseptable, selv om det ikke er direkte lovbrudd. Dersom Utvalget for Trygg Idrett får saker som kan være brudd med norsk lov, som for eksempel voldssaker eller overgrepssaker, vil utvalget anbefale varsleren å melde saken til politiet.

Utøvere, medlemmer, frivillige og ansatte skal føle trygghet når de deltar i aktiviteter i foreningenes regi.

Laget av Kompani Kvam