Om kns

OM KNS

Hva skjer når jeg varsler?

Dersom du har opplevd hendelser eller situasjoner du ønsker å melde ifra om, kan du være trygg på at dette ikke får noen negative konsekvenser for deg.

1. Du kan enten ringe Utvalget, eller sende en mail der du beskriver saken. 

  • Dersom du ringer, vil det om mulig bli skrevet et referat som du vil motta i etterkant, slik at du kan bekrefte at opplysningene er riktige. 
  • Dersom du sender en mail, vil du få en bekreftelse på at varslet er mottatt. 

2. Utvalget plikter å vurdere egen habilitet, jf. NIFs lov § 2-8, for hver konkrete varslingssak.

3. Utvalget vil så foreta nødvendige undersøkelser av de varsler som kommer inn for å avklare grunnlaget. Disse undersøkelsene kan inkludere intervjuer av varsler og den eller de berørte (omvarslede). Komiteen skal referatføre slike intervjuer, og gi intervjuobjektet mulighet for å lese referatet for å sikre at dette er korrekt. Komiteen plikter å informere i forkant om at intervjuet vil bli referatført. 

4. Utvalget skal føre en sakslogg for hver enkelt konkret varslingssak

5. Utvalget søker i nødvendig utstrekning råd og veiledning hos lokal idrettskrets eller relevant særforbund.

6. Komiteen skal etter at nødvendige undersøkelser er gjennomført, gi styret i eget en skriftlig innstilling med forslag til videre sakshåndtering. Saksloggen skal overleveres sammen med Utvalgets innstilling.

Det er viktig å understreke at utvalget vil behandle alle trakasseringssaker som handler om atferd som er uakseptable, men som ikke er et direkte lovbrudd. Dersom situasjoner viser seg å være i brudd med norsk lov, som for eksempel voldssaker eller overgrepssaker, blir dette automatisk en politisak.

Laget av Kompani Kvam